Teknisk handbok

logga

Teknisk handbok

Gatusektioner

Gatusektioner ska anpassas efter förväntad trafikmängd, önskad hastighet, dimensionerande fordon, önskat gaturum och gestaltning o d. Utförande bör följa VGU avsnitt 7 eller 8 beroende på miljö, med kompletteringar angivna i detta avsnitt. Valda sektioner ska redovisas för och godkännas av samhällsbyggnadskontoret.

Gång- och cykeltrafik ska vara separerad från biltrafik på alla huvudgator oavsett vilket cykelnät som cykelstråket tillhör. Blandtrafik ska endast användas på lokalgator med låga trafikflöden. (Se VGU råd, tabell 8.1). Om blandtrafik tillämpas ska den faktiska hastigheten på biltrafiken vara max 30 km/h.

Körbanor

Bredd på körbanor ska väljas utifrån VGU avsnitt 7 och 8, med följande ändringar och kompletteringar:

 • Körbanan på gator med ett körfält i vardera riktningen, och som trafikeras av buss i linjetrafik ska möjliggöra möte mellan bussar. Körbanebredd bör vara minst:
 • 6,5 m bred vid 30/40 km/h
 • 7,0 m bred vid 60 km/h
 • 7,0 m med 0,5 m vägren vid 80 km/h
 • Lokalgator i bostads- och centrumbebyggelse med låg andel tung trafik ska möjliggöra möte mellan personbil och lastbil. Körbanebredd bör vara 5,5 m.
 • På genomfartsleder, huvudgator och gator med buss i linjetrafik ska utrymme för snöupplag finnas på båda sidor om körbanan. Bedömning av snövallsbredd bör utgå från VGU Råd, figur 8.22.
 • Vid val av bredd på gaturum för lokalgator ska snövallars eventuella intrång på körfält, parkeringsytor, GC vägar o d ska utredas och godkännas av Samhällsbyggnadskontoret. Analysen bör utgå från VGU Råd, figur 8.22
Illustration körbanor gata trafik

Klicka på bilden för att se den i större storlek.

 • Minsta bredd för enkelriktad körbana bör vara 3,5 m. Är gatans funktionalitet mer komplex i gång- och cykelnätet, mängd trafik och möjliggörande för angöringstrafik, utgå från VGU: Krav begrepp och grundvärden, där en gatas bredd kan bestämmas utifrån en trafiksituation. Se 5.2.2 Dimensionerande trafiksituation för motorfordon (DTS). Se även: Handbok för avfallsutrymmen för framkomlighet för hämtningsfordon och personal

Gång- och cykelvägar

Cykelbanor ska utformas med linjeföring och tvärfall som ger god komfort och låg risk för singelolyckor vid barmarksförhållanden. Linjeföring bör utgå från VGU avsnitt 9.2 med dimensionerande hastighet 30 km/h. Tvärfall bör vara 1-2% och med skevning inåt i kurvor där detta är möjligt med hänsyn till andra aspekter så som avvattning m.m.

Bredd för gång- och cykelvägar

Bredd för gång- och cykelvägar varierar beroende på trafikflöde och om trafikslagen är på gemensam bana, uppdelad bana eller på separata banor. Val av separeringsform ska ske i samråd med Samhällsbyggnadskontoret.

Högt gångflöde definieras som > 150 gående/h i maxtimmen, eller > 2000 gående/dygn.

Högt cykelflöde definieras som > 150 cyklister/h i maxtimmen, eller > 1000 cyklister/dygn.

Gemensam gång- och cykelbana ska dimensioneras enligt redovisade situationer och utrymmesklasser, och bör ha minsta bredder enligt tabell 1.

Uppdelad gång- och cykelbana ska dimensioneras för situationer enligt tabell 2 beroende på förväntade flöden.

Banans minsta bredd bör vara enligt tabell 3.


 

 

Separat gångbana ska dimensioneras enligt redovisade situationer och utrymmesklasser, samt bör ha minsta bredder enligt tabell 4.

Separat cykelbana ska dimensioneras enligt redovisade situationer och utrymmesklasser, och bör ha minsta bredder enligt tabell 5.

Samtliga mått avser minsta bredd. Vid måttligt höga flöden bör bredd vara i spannet mellan angiven bredd för lågt och högt flöde användas. Vid flöden långt över högt flöde bör en större bredd användas.

Angivna bredder inkluderar ej heller sidoområden, skyddszoner e d. Om banan löper längs med en körbana eller ett längsgående hinder så som husfasad, räcken e d bör tillägg göras enligt VGU avsnitt 8.5.2.2. Fri bredd och höjd ska möjliggöra maskinell skötsel, hinderfri bredd bör därför alltid vara minst 2,5 m. Om det inte finns utrymme för snövallar utanför vägen bör erforderligt utrymme enligt VGU Råd, figur 8.22 adderas till kravet på hinderfri bredd.

Cykelgata

Cykelgata ska främst upprättas på huvudnät och regionala stråk för cykel. Lokalgator med reglering cykelgata ska ha ett lågt biltrafikflöde, låga hastigheter på biltrafiken samt en betydande mängd cyklister. En cykelgata kan också upprättas på gator där utrymme inte finns för att bygga separata cykelbanor.

På cykelgatan ska hastigheten för alla fordon vara maximalt 30 km/h. Vid behov bör hastighetsdämpande åtgärder vidtas. Fotgängare som färdas på en cykelgata bör separeras från cyklister och bilister med markerad gångbana.

Parkeringsmöjligheter på cykelgata ska minimeras och endast parkering för rörelsehindrade bör förekomma.

Separerad gång- och cykeltrafikbana

GCM-bana ska dikt an högtrafikerad vägbana VR 40 och ÅDT > 2000 vara försedd med kantstöd (förhöjd GCM-bana).

Där GCM-bana är separerad med kantstöd dikt an vägbanan bör den vid VR > 60 km/h vara kompletterad med räcke.

Servicevägar

Servicevägar till tekniska anläggningar så som dammar för dagvattenhantering bör ha:

 • Minst 3,5 m bred körbana
 • Enkelsidigt fall. Dagvattnet bör i första hand hanteras i dike.
 • Ett minst 1,5 m brett skötselutrymme på båda sidor om körbanan som ska kunna underhållas med slaghack. Slänter och diken kan utgöra del av skötselutrymmet.
 • Yta för vändning om servicevägen inte ansluter till andra vägar i båda ändar.

Sidan publicerad 9 januari 2023 kl. 09:38

Senast uppdaterad 9 januari 2023 kl. 09:38

Norrköpings tekniska handbok

Norrköpings tekniska handbok gäller för projektering av kommunens allmänna platsmark.

Revideringar

Vi uppdaterar teknisk handbok två gånger om året.

Kontakt

loggo

Copyright © Norrköpings kommun        Organisationsnummer: 212000-0456