Teknisk handbok

logga

Teknisk handbok

Parkeringar, angöringar och vändytor

Bilparkering

Parkeringsplatser bör utformas enligt VGU avsnitt 12.5. Utgångspunkten är att parkering ska anläggas inom den egna fastigheten. Parkering på gatumark ska i första hand utnyttjas för besökande, handikapparkering och för lastning och lossning. Eventuellt behov och omfattning av parkering på gatumark ska stämmas av med samhällsbyggnadskontoret vid planering och projektering.

Tvärparkeringar för rörelsehindrade ska ha en bredd på 5 m. Längsgående parkeringar för rörelsehindrade ska ha en längd på minst 7 m. I anslutning till parkeringen ska kantstenen försänkas på en bredd av 1 m. Vid försänkningen ska en lutning om max 5 % eftersträvas, lutning över 8 % får inte förekomma.

Parkeringsplats för rörelsehindrade bör anordnas inom 25 m gångavstånd från målpunkt av allmänt intresse.

Målpunkt av allmänt intresse definieras som samhällsnyttig service med tydligt tillgänglighetsbehov. Exempel på sådan målpunkt kan vara statligt verk, kommunhus, idrottsanläggning, kommunala badplatser och stadskärna.

Parkeringsplatser för rörelseförhindrade anordnas inte på allmän platsmark till:

  • Enskild person
  • Vid tillfälliga event
  • Vid ombyggnationer/renoveringar av gata där parkeringsplatser kan behöva tas bort tillfälligt
  • Till enskilda företagare, t.ex. restaurang, café, bageri, butik

Se även Riktlinjer för tillgänglig och användbar utemiljö Länk till annan webbplats. och Riktlinjer för parkering Länk till annan webbplats.

Cykelparkering

Cykelparkeringar är ofta ett stort hinder för funktionshindrade och ska vara avskilda från gångytor och ledstråk. Om de placeras i anslutning till en gångyta bör det vara tydligt avskilt.

Cykelparkeringen ska placeras nära målpunkterna och utformas på ett sådant sätt att cyklisterna naturligt väljer dem. Nedanstående punkter beaktas vid projektering av cykelparkeringar.

  • Varje fastighets behov av cykelparkering ska i första hand lösas på tomtmark.
  • Stora målpunkter såsom buss- och järnvägsstationer, affärscentra, gågator samt utbildningscentrum bör ha cykelparkering i direkt anslutning till entréerna.
  • Cykelparkering bör utformas på ett sätt som erbjuder tillräckligt antal cykelplatser och ger ett inbjudande intryck.
  • Cykelparkering bör utformas på ett sätt som minimerar stöldrisken och om möjligt ger väderskydd. Väderskyddet är extra viktigt på platser där cyklar parkeras under en längre tid, t.ex. vid Resecentrum.
  • Det är även viktigt att cykelparkeringar har en tillfredsställande belysning för att minska stöldrisken och öka tryggheten.
  • Utformningen av alla allmänna cykelparkeringar bör vara enhetlig.

Vändytor

På återvändsgatan ska de fordon som förväntas trafikera gatan ha möjlighet att vända. Om gatan trafikeras av sopbilar ska vändning kunna ske utan att backa. För att uppnå detta bör vändplatsen minst ha en radie på 9,0 m med en hinderfri remsa på ytterligare 1,5 m runt om. Se även Handbok för avfallsutymmen. Länk till annan webbplats. (Avfall Sverige, 2018).

Vändplatser med andra dimensionerande fordon bör utformas enligt VGU råd avsnitt 12.6 eller med hjälp av körspårsprogram.

Sidan publicerad 9 januari 2023 kl. 09:38

Senast uppdaterad 9 januari 2023 kl. 09:38

Norrköpings tekniska handbok

Norrköpings tekniska handbok gäller för projektering av kommunens allmänna platsmark.

Revideringar

Vi uppdaterar teknisk handbok två gånger om året.

Kontakt

loggo

Copyright © Norrköpings kommun        Organisationsnummer: 212000-0456