Teknisk handbok

logga

Teknisk handbok

Väg- och gatuutrustning

Vägmarkeringar

Vägmarkeringar ska utföras enligt Transportstyrelsens föreskrifter om vägmarkeringar (TSFS 2021:171) och bör följa VGU avsnitt 13.2

Markeringar bör utföras med extruderad markeringsmassa.

Vägmärken

Vägmärken ska utföras enligt Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vägmärken och andra anordningar (TSFS 2019:74) och bör följa VGU avsnitt 13.1.

Markplacerade bärare för vägmärken och skyltar ska dimensioneras för laster av egentyngd, vind och plogsnö. Stolpe för enstaka vägmärken (ej vägvisare) bör vara av varmgalvaniserat stålrör Ø60 mm med fundament dimension 60/700. Fyllning mot fundament bör utföras enligt AMA Anläggning, typritning CEB.53.

Illustration vägmärken gata trafik

Klicka på bilden för att se den i större storlek.

Stolpar och fundament för större skyltar och portaler ska anpassas efter storlek, markförhållanden o d.

Gatunamnskyltar

Inom Norrköpings kommun ska gatunamnskyltar vara lättlästa och ha ett enhetligt utseende. Stolpe och skylt bör ha utseende och placering enligt bilaga: Utformning av gatunamnskyltar. Pdf, 428.7 kB.

Skyltar för cykelvägvisning

På huvudstråk och regionala stråk ska cykelvägvisning finnas, val av målpunkter för vägvisningen ska väljas i samråd med Samhällsbyggnadskontoret. Lokaliseringsmärken bör finnas vid samtliga korsningspunkter på huvudstråk och regionala stråk. Stråkkartor, tabellorienteringstavlor och cykelledsskyltar ska väljas i samråd med Samhällsbyggnadskontoret.

Skyltar och stolpar för cykelvägvisning ska vara enhetligt utformat inom kommunen. Stolpe och skyltar bör ha utseende och placering enligt bilaga: Utformning av cykelvägvisning. Pdf, 874 kB.

Trafikhinder, pollare o d

Pollare kan användas som vägledning för personer med nedsatt syn vid övergångställen och gångpassager, som hinder för motorfordon och för att uppmärksamma trafikanter på exempelvis avsmalnande körbanor. Pollare ska ha utförande och placering så att de ej utgör en skaderisk för exempelvis cyklister eller personer med nedsatt syn. De ska tåla plogsnö och lättare påkörning, samt vara enkla att byta om skador uppstår.

Pollare bör ha följande utförande:

  • Vara 800-1000 mm hög och vara försedd med reflexband.
  • Vara försedd med taktil karta på toppen som visar riktning, antal körfält och eventuell förekomst av refug om pollaren används för vägledning av personer med nedsatt syn.
  • Placeras enligt enligt typritning TH-T-001 Pdf, 558.5 kB. vid obevakade övergångställen och gångpassager.
  • Ha infästning i mark som möjliggör utbyte av skadade pollare utan att fundamentet behöver schaktas fram.

Pollare bör ej användas vid bevakade övergångställen då tryckknappar med likvärdig taktil information finns.

Kantstöd

Typ av kantstöd ska väljas i samråd med samhällsbyggnadskontoret utifrån bland annat estetik, hållbarhet och kostnad.

Kantstöd av granit

Granitkantstöd bör vara av typ RV2 enligt SS-EN 1343. Synlig höjd bör i normalfallet vara 12 cm. Kantstöd som riskerar att köras på av långa fordon i t ex korsningar, eller som tillåter överkörning bör vara av typ RF2 enligt SS-EN 1343.

Sättning bör utföras enligt AMA Anläggning, typritning DEC.11. Om kantstödet angränsar mot en icke hårdgjord yta eller riskerar påkörning bör det sättas i betong med motstöd av betong och utföras enligt AMA Anläggning, typritning DEC.14.

Illustration kantstöd gata trafik

Klicka på bilden för att se den i större storlek.

Illustration kantstöd två gata trafik

Klicka på bilden för att se den i större storlek.

Kantstöd av betong

Betongkantstöd bör vara spikade och sättas på det näst översta asfaltslagret och ha 12 cm synlig höjd. Vid ombyggnation och dylikt kan stöd spikas på slitlager efter godkännande av samhällsbyggnadskontoret.

Om kantstödet angränsar mot en icke hårdgjord yta bör det förstärkas med asfaltsmassa bakom stödet.

Klicka på bilden för att se den i större storlek.

Sidan publicerad 9 januari 2023 kl. 09:38

Senast uppdaterad 14 mars 2023 kl. 08:42

Norrköpings tekniska handbok

Norrköpings tekniska handbok gäller för projektering av kommunens allmänna platsmark.

Revideringar

Vi uppdaterar teknisk handbok två gånger om året.

Kontakt

loggo

Copyright © Norrköpings kommun        Organisationsnummer: 212000-0456