Teknisk handbok

logga

Teknisk handbok

Dokumentation

Inmätning

All inmätning av kablar, kabelskarvar och rör ska göras i öppna schakt.

Relationshandling

Befintlig anläggningsdokumentation revideras såsom nätkartor, installationsritningar, centralredovisningar, översiktsscheman, huvudledningsscheman, kretsscheman och gruppförteckningar för el- och teleinstallationer.

Belysningscentraler ska förses med inplastat huvud­ledningsschema och gruppförteckning som redovisar vilka ljuspunkter som hör till respektive grupp. Där belysningscentralen har styrenhet ska inplastat kretsschema även upprättas och komplettera övriga scheman.

Text på gruppförteckningen får inte vara handskriven.

Entreprenören tillhandahålla följande relationshandlingar insatta i pärm med följande flikindelning. Relationshandlingen bör ha fölande innehåll:

Flik 1. Anläggningsbeskrivning. En sammanfattande beskrivning av anläggningen med dess uppbyggnad och materiel.

Flik 2. Översiktsritningar. Översiktliga ritningar och belysningsplaner över hela anläggningen.

Flik 3. FSA-tabell (Fundament- Stolp- och Armaturtabell). Uppdaterad digital tabell i Excelformat med fundament- och stolp- och armaturdata.

Flik 4. Reserv.

Flik 5. Armaturer, dialuxfiler, ljuskällor, stolpar, säkringslådor och fundament. Datablad och broschyrer.

Flik 6. Kablar, fästdon och kopplingmateriel. Datablad och broschyrer.

Flik 7. Centraler. Montageritningar på belysningscentraler, apparatlistor, kretsscheman, enlinjescheman och förbindningsscheman.

Flik 8. Skyltlista. Fullständig lista avseende antal, typ, text och placering.

Flik 9. Kontroll före idrifttagning. Här ska även samtliga egenkontroller redovisas.

Flik 10. Relationsritningar och handlingar. Kopia av arbetshandlingar med ändringar markerade med rödpenna, märkta med ”Underlag för relationshandling”. Inmätning av stolpar, kablar, kabelskyddsrör , belysningscentraler, eluttag, anordningar i mark lämnas som Dwg/ Dgn-fil. Norrköping kommuns standard för höjd och plansystem ska användas.

Relationshandlingar ska levereras senast 1 vecka före slutbesiktningen.

Handlingarna ska levereras i pärmar (1 ex) i format PDF/A samt USB-minne (1 ex) digitalt i PDF/A och Dwg/Dgn-filer.


Relationshandlingarna ska levereras till beställarens projektledare.

Dialuxfiler för armaturer märks i slutdokumentationen fabrikat, effekt, lins och e-nummer eller artikelnummer.

T.ex. Vialume114WE3302545_21838.ldt

Driftinstruktion

Upprättande och överlämnande av driftinstruktioner för system, metoder och anläggningar ska göras innan driftsättning skett.

Driftinstruktioner ska levereras senast 1 vecka före slutbesiktningen.

Handlingarna ska levereras i pärmar (1 ex) samt USB-minne (1 ex) digitalt tillsammans med underhållsinstruktioner och i format PDF/A.


Driftinstruktionerna ska levereras till beställarens projektledare.

Underhållsinstruktion

Upprättande och överlämnande av underhållsinstruktioner för system, metoder och anläggningar ska göras innan driftsättning skett.

Underhållsinstruktioner ska levereras senast 1 vecka före slutbesiktningen.

Handlingarna ska levereras i pärmar (1 ex) samt USB-minne (1 ex) digitalt tillsammans med driftinstruktioner och i format PDF/A.


Underhållsinstruktionerna ska levereras till beställarens projektledare.

Sidan publicerad 9 januari 2023 kl. 09:38

Senast uppdaterad 9 januari 2023 kl. 09:38

Norrköpings tekniska handbok

Norrköpings tekniska handbok gäller för projektering av kommunens allmänna platsmark.

Revideringar

Vi uppdaterar teknisk handbok två gånger om året.

Kontakt

loggo

Copyright © Norrköpings kommun        Organisationsnummer: 212000-0456