Teknisk handbok

logga

Teknisk handbok

Anläggning

Elnätsinnehavare

Samhällsbyggnadskontorets belysningsanläggning matas genom ett flertal elabonnemang i Norrköpings kommun.

Samhällsbyggnadskontorets belysningsanläggning matas från två elnätsinnehavare, E.ON och Vattenfall.

Systemspänningen är 230/400V.

Elservis

Servissäkring ska optimeras och inte överdimensioneras. Servissäkringen dimensioneras för i dagsläget aktuella belastningar och inte för framtida förväntade belastningsökningar.

Vid nya och ändrade elabonnemang gäller följande:

 • Märkning av elabonnemanget ska vara gatuadress samt GB. Om flera elabonnemang finns på samma gata används ordningsnummer tex Drottninggatan GB2 för skåp nummer 2. Märkning ska även innefatta exakta X och Y mått för elabonnemangets placering samt vårt kundnummer hos E.ON: 1711644.
 • Det är viktigt att föranmälan blir rätt ifylld. När nytt eller förändrat abonnemang ska betalas av annan part än driftavdelning spår/el ska detta anges i föranmälan.
 • Kostnader som uppkommer i investeringsprojekt vid ändring av befintligt elabonnemang eller installation av nytt elabonnemang ska belasta investeringsprojektet. Det är ett krav att i ett tidigt skede definiera om det är projektet eller den upphandlade entreprenören som ska bära kostnaden.
 • Elabonnemang för gatubelysning tillhör Samhällsbyggnadskontorets driftavdelning spår/el och ska godkännas vid ändring av befintligt elabonnemang eller om nytt elabonnemang ska installeras.

Kontaktperson:
Cecilia Rylander
Telefon: 011-15 51 09 Länk till annan webbplats.
Epost: cecilia.rylander@norrkoping.se Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Inkoppling/urkoppling belysningsanläggning

Om inkoppling/urkoppling av matning till belysningsanläggning ska ske anvisar driftentreprenören platsen.

Driftentreprenörens eventuella arbete och material i samband inkoppling/urkoppling av matning ska ingå i den anbudslämnande entreprenörens anbud.

Instruktion för arbetstillstånd vid belysningsentreprenader Word, 209.5 kB. Länk till annan webbplats.” samt
Arbetstillstånd bilaga 1, driftentreprenör belysning Excel, 47 kB. Länk till annan webbplats.” (Kommer inom kort) ska följas.

Elsystem

Befintlig belysningsanläggning är i huvudsak utförd som TN-C system. Vid nyinstallation av belysningsanläggning bör TN-S system användas. Om det föreligger förväxlingsrisk mellan TN-C och TN-S system ska det system användas som utgör lägst risk.

Vid all nyinstallation i belysningsanläggningen ska 5-ledarkabel användas som möjliggör omkoppling till TN-S system i framtiden.

Föreskrifter/standarder

Följande föreskrifter och standarder(senaste utgåvan)ska följas vid utförande av ny belysningsanläggning:

 • Norrköpings kommun, Samhällsbyggnadskontorets belysningsplan
 • TSFS 2021:122
 • VGU(Trafikverket)
 • Vägbelysningshandboken(Trafikverket)
 • Lokala belysningsplaner
 • Elsäkerhetsverkets föreskrifter.
 • Svensk standard för lågspänning.
 • Svensk standard för kabelförläggning i mark.
 • EBR KJ41 Kabelförläggning max 145 kV.
 • EL AMA
 • ESA

Korsningar av vägar med belysningskabel.

När belysningskablar korsar vägar ska den läggas i SRS 50 rör om fullt förläggningsdjup uppnås, annars SRE 50. Vid infarter och liknande ska SRN 50 rör användas om fullt förläggningsdjup uppnås, annars SRE 50. Vid vägkorsningar där det kan finnas ett framtida behov av mer belysning, bör det läggas ett extrarör (SRS 50) som ska ändtätas.

Kablar

I belysningsanläggningen ska endast kablar med gul yttermantel användas, undantaget är för luftledningar, linspänd belysning och kablar som matar kabelskåp. All markförlagd kabel bör N1XE5G10, N1XE5G16 eller N1XE5G25 användas. All kabel ska förläggas i kabelrör.

När 5 ledarkabel används i ett TN-C system (4 ledarkabel) ska N ledaren (den blå) vikas undan och tätas, samt att PE ledaren (den gul gröna) ska kompletteras med blå tejp.

Kabelförläggning ska utföras enligt EBR KJ41. Den maximala dragkraften som används ska redovisas vid kabeldragning.

Klimatsäkring

Vid fysisk planering och nybyggnation ska man förebygga klimatrelaterade elsäkerhetsrisker.

- Området där nybyggnation planeras ska kontrolleras om det är ett nuvarande eller genom klimatförändringarna förväntat riskområde för översvämning, värmeböljor, ras, skred och erosion.

- I första hand bör man genom att placera byggnader med elektriska anläggningar på mark med låg risk för klimatpåverkan.

- I andra hand bör man genom att placera de mest kritiska delarna i de elektriska anläggningarna upphöjt, till exempel nätstationer på konstruerad kulle, kabelskåp på ben eller elcentraler i byggnader på högre våningsplan. Undvik placering i källare. Kritisk utrustning som kan utsättas för höga omgivningstemperaturer ska placeras så kylning underlättas. Som kritisk utrustning räknas elnätsanläggningar, elcentraler, ställverk, automatikskåp och annan typ av kopplingsutrustning.

Vid byggnation av elnät med tillhörande stationer bör dessa alltid placeras så att översvämning, överhettning och rasrisk minimeras. Detta är inte minst viktigt då deras ofta lättillgängliga placering i samhället gör dem till en elsäkerhetsrisk om de är skadade.

-I tredje hand kan man anpassa anläggningen genom att välja material med högre vattentålighetsklass (IP-klassning) eller genom att komplettera med extra skyddsfunktioner för att säkerställa automatisk brytning. Detta kan bland annat göras genom vattennivåsensorer som kopplas till styrningen av brytare i anläggningen.

Kabelskåp i riskområden bör ha förstärkta frånskiljningsskydd eller anpassas på annat sätt genom till exempel upphöjning.

Kylning av kritisk utrustning kan även behöva ordnas i form av kylfläkt, kylaggregat eller liknande.

Sidan publicerad 20 juni 2023 kl. 09:26

Senast uppdaterad 20 juni 2023 kl. 09:26

Norrköpings tekniska handbok

Norrköpings tekniska handbok gäller för projektering av kommunens allmänna platsmark.

Revideringar

Vi uppdaterar teknisk handbok två gånger om året.

Kontakt

loggo

Copyright © Norrköpings kommun        Organisationsnummer: 212000-0456