Teknisk handbok

logga

Teknisk handbok

Ritteknik

Ritningsframställning, krav på hur ritningar ska se ut samt vad de ska innehålla.

Ritteknik

Höjd- och plansystem

Ritningar som tas fram i Norrköpings kommun ska ha följande höjd- och plansystem:

Plansystem: SWEREF 99 16 30
Höjdsystem: RH 2000

Plan- och höjdsystem ska tydligt framgå på samtliga ritningar och övriga handlingar som innehåller koordinat- eller höjdangivelser.

Fram till juni 2009 användes plansystem RT 90 2.5 gon V samt höjdsystem RH 00. Underlag i dessa system kan förekomma. Vid övergången beslutades att medeltalet för nivåskillnaden inom kommunens höjdpunkter skulle användas som transformationsparameter. Medeltalet är 0,42. Data i RH 00 höjs alltså med 0,42 m för att hamna i RH 2000.

Även höjdsystem RH 70 har använts i mindre utsträckning inom kommunen. Data i RH 70 höjs med 0,17 m för att hamna i RH 2000.

Ritningstyper

Förekommande ritningar avgörs i respektive projekt. Exempel på ritningar och vad de bör innehålla finns i listan nedan. Ytterligare ritningstyper kan förekomma om behov finns. Skisser och liknande arbetsmaterial ska redovisas som förhandskopia, se status och revideringshantering. Ritningar ska vara läsbara. Linjetyper, linjebredder och textstorlekar bör följa Bygghandlingar 90.

Orienteringsfigur ska redovisas på planritningar för projekt som innehåller fler än ett blad/ritningsutsnitt. I orienteringsfiguren ska bladindelning och aktuellt blad framgå.

 • Översiktsplan, om fler än ett blad/ritning
 • Rivningsplan
 • Schaktplan
 • Markplaneringsplan
 • Utformningsplan, Ytskiktsplan
 • Höjd- och utsättningsplan
 • Trafikutrustningsplan
 • VA-plan
 • Belysningsplan
 • Planterings- och utrustningsplan
 • Gestaltning-/ illustrationsplan
 • Gatuprofil
 • VA-profil
 • Normalsektion
 • Tvärsektion
 • Detaljer redovisade i plan, vid behov
 • Ledningssamordningsplan (VA, FV, EL, OPTO, FJK, Tele, NG)

Översiktsplan

Översiktsplanen bör redovisa arbetsområdets yttre gräns samt utbredning, bladindelning och arbetsplatsens disposition.

Förekommande skalor:

 • 1:10 000
 • 1:5 000
 • 1:2 000
 • 1:1 000
 • 1:500
 • 1:400

Rivningsplan

Rivningsplanen bör redovisa samtliga rivningsobjekt. Planerna kan även visa schakt och detaljschakt om informationen inte blir svårtydd, i detta fall bör separat schaktplaner tas fram.

Förekommande skalor:

 • 1:400
 • 1:200

Schaktplan

Schaktplanen bör redovisa djup för tydliggörande av schaktvolymer och påverkan. Kan redovisas med färggrafik och tabell för volym.

Förekommande skalor:

 • 1:400
 • 1:200

Markplaneringsplan

Markplaneringsplan bör redovisa en planerad utformning och schematisk uppställning. Planen ska kunna ligga till grund för en första ekonomisk kalkyl för anläggningen samt drift och underhåll.

Förekommande skalor:

 • 1:1000
 • 1:400
 • 1:200

Utformningsplan, Ytskiktsplan

Utformningsplanen bör redovisa markbeläggningstyper och littererad utrustning. Det ska framgå på ritning om läggningsmönster är ritat i detalj eller schematiskt. Blir informationen svårtydd, görs också en objektorienterad detaljritning, utsnittet markeras på berörd utformningsplan. Informationen i detaljritningen bör inte redovisas på utformningsplan. Om det är omfattande höjdsättning och måttsättning bör en separat höjd- och utsättningsplan upprättas, se höjdplan.

 • 1:1000
 • 1:400
 • 1:200

Höjd- och utsättningsplan

Höjd och utsättningsplan bör redovisa höjd- och måttsättning samt koordinater i plan. Utöver grundkartor och underlag bör ritningarna endast innehålla beläggningslinjer, kantstenslinjer, plushöjder samt breddmått, längdmått och radier.

Förekommande skalor:

 • 1:400
 • 1:200

Trafikutrustningsplan

Trafikutrustningsplan bör redovisa ny trafiksituation med målning och skyltning.

Förekommande skalor:

 • 1:400
 • 1:200

VA-plan

VA-plan bör redovisa nya VA-ledningar. Kan ingå i höjd- och utsättningsplan om endast ett fåtal ledningar ingår i projektet.

Samhällsbyggnadskontorets VA-anläggningar ska dokumenteras inritat i Nodras kartadatabas för VA-banken. För att detta ska kunna ske ska inmätning hanteras enligt länk: Inmätningsinstruktion Nodra Pdf, 802.4 kB..

Förekommande skalor:

 • 1:1000
 • 1:400
 • 1:200

Belysningsplan

Belysnings plan bör redovisa ny belysning.

Förekommande skalor:

 • 1:1000
 • 1:400
 • 1:200

Planterings- och utrustningsplan

Planterings- och utrustningsplan bör redovisa växter och utrustnings placering i plan, gränser som inte kommer synas streckas.

Om växtförteckningen är omfattande, bör växter förtecknas i separat dokument. Lekutrustning bör redovisas skalenligt och ange säkerhetsavstånd med en tunn streckad linje.

Förekommande skalor:

 • 1:400
 • 1:200

Gestaltningsplan/illustrationsplan

Gestaltningsplan/Illustrationsplan bör redovisa illustrationer och gestaltningar för att förstärka läsbarheten, främst för tredje person. Tas fram vid behov efter samråd med beställaren.

En illustrationsplan har situationsplanen som grund, den behöver dock inte följa situationsplanens beteckningar. Ytorna kan skrafferas och färgläggas.

Förekommande skalor:

 • 1:1000
 • 1:400
 • 1:200

Gatuprofil

Gatuprofiler bör tas fram vid nybyggnad eller förändring av befintlig gatas höjder och redovisa befintliga marknivåer, nya marknivåer och korsningspunkter. Nya VA-ledningar kan redovisas om endast ett fåtal ledningar ingår i projektet. Vid mer omfattande ledningsarbeten bör VA-profil tas fram.

Förekommande skalor:

 • 1:1000/1:100

VA-profil

VA-profil bör redovisa befintliga marknivåer, nya marknivåer och nya VA-ledningar.

Förekommande skalor:

1:1000/1:100

Normalsektion

Normalsektion bör redovisa överbyggnader och anläggningskompletteringar i sektion med hög detaljeringsnivå.

Förekommande skalor:

 • 1:100
 • 1:50
 • 1:20
 • 1:10

Tvärsektion

Tvärsektioner bör tas fram vid nybyggnad, förändring av befintlig gatas höjder eller vid övrigt behov i samråd med beställaren och redovisa befintliga marknivåer och nya marknivåer samt terrassnivå i sektion.

Förekommande skalor:

 • 1:100
 • 1:50

Detaljer

Detaljritningar bör redovisa hög detaljeringsnivå i plan.

Förekommande skalor:

 • 1:100
 • 1:50
 • 1:20
 • 1:10

Ledningssamordningsplan

Ledningssamordningsplan bör redovisa befintliga och nya ledningar. Befintligt ledningsunderlag ska redovisas i färg, nya ledningar redovisas med tjocka streck i svart.

Förekommande skalor:

 • 1:1000
 • 1:400
 • 1:200

Ritningsframställning i PDF

Ritningar i PDF-format som ingår i leverans av handling ska skapas enligt följande text nedan för att underlätta granskning, uppföljning och hantering av handling från granskning till entreprenad.

Sökbar text

PDF-filer ska ha sökbar text genom att använda truetype-teckensnitt vid export från CAD/BIM till PDF.

Korrekt namnsatta

Filnamn ska endast vara handlingsnummer samt filändelse .pdf. Ingen beskrivande text eller datum ska finnas i filnamnet. Ritningsnummer i handlingsförteckning, rithuvud, hänvisningar och filnamn ska överensstämma exakt.

Skalenliga och rätt roterade

Ritningen ska vara horisontellt orienterad. Vid export till PDF kan PDF-skrivarens hantering av marginaler få ritningen att tryckas ihop vertikalt och horisontellt vilket påverkar den faktiska skalan. Kontrollera alltid, genom att mäta, att skalan stämmer i PDF:en.

Dokumentegenskaper

PDF:er ska levereras som ”vanliga” PDF-filer, inte PDF/A.

Linjer och texter

Vid export till PDF ska all information vara införd i PDF:en. Inga linjer eller texter som lager får följa med exporten till PDF.

Undvik lägesförflyttning

Olika ritningstyper i plan ska följa samma ritutsnitt och insättningspunkt för ritram för att underlätta överlagring av PDF:er och följa upp ändringar.

Ritningsstämpel

Stämpel

Samhällsbyggnadskontorets stämpel ska användas på samtliga ritningar. Stämpeln tillhandahålls i dwg-format. Om programvaror som ej stödjer formatet används får kopia skapas för andra filformat. Fonter, teckenstorlek, storlek på logotyp e d får inte ändras.

Klicka på denna länk för att ladda ner stämpeln som .dwg-fil

Klicka på bilden för att se den i större storlek.

Fälten i stämpeln ska fyllas i enligt följande:

Ansvarig: Konsults/entreprenörs uppdragsansvarig. Anges med första bokstav i personens förnamn samt hela efternamnet.
Handläggare: Teknikansvarig för det teknikområde som ritningen omfattar. Anges med första bokstav i personens förnamn samt hela efternamnet.
Ritad av: Ritad av. Anges med första bokstav i personens förnamn samt hela efternamnet.
Uppdragsnummer: Konsults/entreprenörs uppdragsnummer.
Format: Pappersformat.
Ort: Norrköping.
Datum: Datum för fastställande.
Fastställd av: Beställarens projektledare (Projektsamordnare om extern projektledare). Anges med första bokstav i personens förnamn samt hela efternamnet.
Skala: Skala.
Ritningsnummer: Ritningsnummer.
Rev: Revidering.
Status: Handlingsstatus.
Projekt: Projektnummer och projektnamn.
Gata: Gatunamn.
Del: Del av gata. I första hand ska detta anges som intervall på räknad linje, exempelvis ”KM 0/500-1/500”. Om ritningen omfattar hela gatan kan fältet lämnas tomt.
Beskrivning 1-4: Eventuell beskrivning av innehållet i ritningen. Valfritt antal rader.
Ritningstyp: Ritningstyp.

Fälten Status, Rev samt revideringsrader styrs i AutoCAD med hjälp av ”Visibility States”. För att ändra status, klicka på triangeln i stämpelns nedre högra hörn och välj i menyn. I första hand ska någon av de förvalda statusbenämningarna väljas, endast om ingen av dessa är relevant för projektet får ”egen status” väljas. Statusraden blir då ett attribut där egen text kan skrivas in.

Om någon av Rev A-D väljs visas revideringsrader men attribut samt aktuell revideringsbokstav i fältet Rev.

Illustration ritningsstämpel ritteknik 2

Klicka på bilden för att se den i större storlek.

Status och revideringshantering

Ritningens status ändras med de förval som finns att tillgå i stämpeln, i undantagsfall får egen status användas efter överenskommelse med beställaren. Revideringshantering hanteras under status FU och BH.

FH, FÖRHANDSKOPIA

Status förhandskopia används för arbetsmaterial, utkast och liknande som överlämnas till beställare innan fastslaget leveransdatum. Förhandskopian ska innehålla ett korrekt datum för överlämningsdagen samt ifylld stämpel.

GH, GRANSKNINGSHANDLING

Status granskningshandling används som status för leverans av handling till beställaren på utsatt datum och i enlighet med avtalet. Datum i ritningsstämpeln är enligt avtalat eller senare överenskommelse på projekteringsmöte. Handlingar ska vara granskade och egenkontroll utförd samt dokumenterad genom konsultens egen rutin.

FU, FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

Status förfrågningsunderlag innebär omstämpling av reviderad och fastställd granskningshandling, för utlämnande som del i eller som fullständigt underlag för upphandling.

Ändringar och revideringar av FU kompletteras med reviderings PM som benämns PM01, PM02 osv. PM ska innehålla en kort beskrivningstext om vad som har ändrats samt vilken ritning som berörs och betecknas lika som stämpeln i revideringsrutan. Ändringar på ritningen ska markeras med revideringsmoln och betecknas med pil, till nästkommande revidering tas moln och pil bort.

BH, BYGGHANDLING

Status för bygghandling erhålls i regel på startmöte då FU upphöjs av beställaren, dokumenteras i startmötesprotokoll. I annat fall ska handlingar stämplas om till bygghandling, eventuella ändringar på förfrågningsunderlag arbetas in och beteckningar tas bort.

Ändringar och revideringar av BH kompletteras med reviderings PM som benämns PM01, PM02 osv. PM ska innehålla en kort beskrivningstext om vad som har ändrats samt vilken ritning som berörs och betecknas lika som stämpeln i revideringsrutan. Ändringar på ritningen ska markeras med revideringsmoln och betecknas med pil, till nästkommande revidering tas moln och pil bort.

RH, RELATIONSHANDLING

Ändringar och revideringar under byggskedet dokumenteras löpande. Vid färdigställande, ska förändringar mätas in och redovisas i digital form, dwg-filer ska överlämnas. I relationsunderlaget ska arbetena framgå i sin helhet. Senaste tid för överlämnande av handlingar är två (2) veckor efter färdigställande.

Handlingar med Samhällsbyggnadskontorets VA-anläggningar ska dokumenteras inritat i Nodras kartadatabas för VA-banken. För att detta ska kunna ske ska inmätning hanteras enligt länk: Inmätningsinstruktion Nodra. Pdf, 802.4 kB.

Sidan publicerad 24 juni 2024 kl. 07:49

Senast uppdaterad 24 juni 2024 kl. 07:49

Norrköpings tekniska handbok

Norrköpings tekniska handbok gäller för projektering av kommunens allmänna platsmark.

Revideringar

Vi uppdaterar teknisk handbok två gånger om året.

Kontakt

loggo

Copyright © Norrköpings kommun        Organisationsnummer: 212000-0456