Teknisk handbok

logga

Teknisk handbok

Utrustning

Parkmöbler & papperskorgar

Kommunens sittplatser ska vara inbjudande och hållas i ett gott skick. För att hålla nere drift- och underhållskostnaderna ska parkmöbler vara slitstarka och hållbara. Slitageutsatta delar bör kunna underhållas och enkelt bytas ut. Se referensprodukter för olika typer av parkmöbler och papperskorgar nedan.

Norrköpings promenader

För Norrköpings promenader finns ett Möbleringsprogram framtaget. Detta ska användas när större åtgärder planeras i promenaderna. Möbleringsprogram Pdf, 10.6 MB.

Soffor och bänkar

Bänkar och soffor bör i första hand vara nedgjutna med fundament, men valet av förankring görs utifrån platsens förutsättningar. De bör också kunna underhållas och renoveras löpande utan att vara knutna till en viss leverantör.

För basmöbler bör inoljade alternativt trärena möbler väljas, som är lättare att underhålla och klottersanera än målat trä. Andra alternativ ska godkännas av beställaren.

Natur och bygg kan specialtillverka möbler efter önskemål. Beställare tillhandahåller produktkatalog efter förfrågan.

Följande utrustning som presenteras är förslag på utrustning som vi använder i Norrköpings kommun samt i vilka typer av miljöer de används. Referensprodukter kan ses som en vägledning i val av utrustning till det specifika projektet.

 • Kulturmiljö – till exempel Folkparken och Carl-Johans park. Referensprodukt: soffan Lessebo från Byarums Bruk eller likvärdig.

I kommunen finns även ett lager med Stockholmssoffor från Nordic Parks som kan användas i dessa typer av miljöer. Stäm av med beställare om dessa finns tillgängliga till projektet. Förekommer vanligtvis i innerstan och ställs ut inför säsong.

 • Moderna park- och stadsmiljöer – till exempel Pryssgårdsparken och Inre hamnen. Referensprodukt: sofforna April från Vestre, Vera från Smekab Citylife, Botan från Blidsbergs eller likvärdiga.
 • Gångstråk och cykelvägar – till exempel GC-väg längs Ståthögaleden. Referensprodukt: Nifo Scandinavia från Lappset eller likvärdig.

Papperskorgar

Papperskorgar ska placeras ut vid parker, lekplatser, gångstråk och framförallt vid korsningar och mötesplatser. Papperskorgarna ska placeras så att de inte hindrar framkomligheten eller utgör en risk för personer med nedsatt orienteringsförmåga.

Papperskorgar bör inte placeras i direkt anslutning till sittplatser (eftersom de ibland luktar illa) men bör finnas inom synligt avstånd från sittplatserna.

Papperskorgarna ska vara av tåligt material och gärna ha ojämn yta som försvårar affischering och annan yttre åverkan.

Papperskorgar bör ha ett tak, som försvårar för bl.a. fåglar att dra ut skräpet.

Ur ergonomisk aspekt för dem som tömmer papperskorgarna bör papperskorgarna kunna tömmas från sidan.

Papperskorgar bör i första hand vara nedgjutna med fundament men valet av förankring görs utifrån platsens förutsättningar.

Askkoppar bör inte väljas som standard på papperskorgar men kan övervägas på platser där rökning/fimpar är vanligt förekommande. Däremot ska de inte finnas i anslutning till eller på lekplatser.

Papperskorgar ska vara anpassade för den mängd skräp som genereras på platsen. Papperskorgar bör minst rymma 40 l och dessa mindre modeller placeras främst längs med gång-och cykelstråk och på platser där man är i rörelse. På lekplatser och i större parkanläggningar bör papperskorgar rymma minst 70 l men kan med fördel väljas i större storlekar så som 140-150 l för att klara en högre belastning under varmare årstider. Papperskorgar med större volymer än 150 liter ska vara anpassade så att tömning kan utföras med lyftanordning.

Val av papperskorg bör spegla omkringliggande miljö. Beslut om källsorteringsbehov ska fattas i projektgruppen under projektering.

Följande utrustning som presenteras är förslag på utrustning som vi använder i Norrköpings kommun samt i vilka typer av miljöer de används. Referensprodukter kan ses som en vägledning i val av utrustning till det specifika projektet.

 • Kulturmiljö- till exempel Folkparken, Norra kajen och Carl-Johans park. Referensprodukter Skeppsbron från JOM med Norrköpingslogotyp samt papperskorg Byarum från Byarums bruk (Svart).
 • Moderna park- och stadsmiljöer- till exempel Ljurafältet, Inre hamnen och Drottninggatan. Referensprodukter: City från Vestre, TACK från Smekab Citylife, Joar från Lappset samt Sergel från Hags.
 • Gångstråk och cykelvägar – till exempel GC-väg längsmed Ståthögaleden. Referensprodukter: Rosen från Hags.

Kulörval

Kulörval ska alltid förankras med beställaren och ta hänsyn till den aktuella miljön.

I Norrköping används ofta följande kulörer:

 • RAL 9005 -svart
 • RAL 7016 –antracitgrå
 • RAL 9006-ljusgrå, lämplig kulör i ton med varmförzinkat stål
 • RAL 6012 –parkgrön
 • RAL 6011 -resedagrön, grön kulör som används i promenaderna
 • RAL 6033 -turkos, accentfärg i Inre hamnen
 • RAL 1037 -orange, spårvagnskulör som bland annat finns på våra spårvagnsbockar

Det går även bra att använda andra kulörer. Starka kulörer bör ses som accenter.

Bullerskydd och plank

Vid uppförande av bullerskydd eller plank bör hela objektets yta behandlas med klotterskydd för att underlätta för eventuell framtida sanering av klotter. Klotterskyddet ska vara anpassat efter materialet som bullerplanket är byggt av.

Cykelparkering

Information om vilken ambitionsnivå som ska uppnås för cykelparkering vid olika målpunkter beskrivs i kapitlet Gata & trafik - Parkeringar, angöringar och vändytor i teknisk handbok.

Informationsskyltar

Olika typer av informationsskyltar förekommer i Norrköpings parker, torg och lekmiljöer. Alla skyltar ska följa Norrköping kommuns grafiska profil. Parken/platsens namn, adress eller namn på närmsta intilliggande väg samt koordinater ska alltid framgå. Det ska också finnas kontaktuppgifter för felanmälan.

Enligt ALM/HIN bör nödvändiga informationsskyltar och orienterande skyltning finnas och bristande skyltning avhjälpas. Skyltar bör vara tillgängliga. Det kan t.ex. omfatta storlek på text, avstånd till skylten, höjd på skylten och placering.

För att informationsskyltarnas funktion ska upprätthållas bör de behandlas med anpassat klotterskydd för att underlätta eventuell framtida sanering av klotter.

Skyltar bör utformas enligt kommunens detaljerade anvisningar, se: ”Anvisningar för skyltning i parker Pdf, 2.1 MB.” och kommunens mall i Indesign bör användas. Kontakta ansvarig på kommunen för aktuell Indesignmall.

Se även kommunövergripande information kring skyltning: Grafisk profil -Skyltar Länk till annan webbplats..

Skyltning i promenaderna

Skyltning i promenaderna kan strida mot skyddsbestämmelserna och kräva samråd och/eller tillstånd från Länsstyrelsen.

Utegym & Sportutrustning

Utegym

Utegym kallas i standarden för Fitnessutrustning för att det ska heta samma sak i hela Europa. Svensk standardsamling SS-EN 16630:2015, Permanent installerad fitnessutrustning för utomhusbruk ska följas.

Utegym ska placeras så att det finns en tydlig avgränsning mellan utegym och lekplats. I större parker bör utegym placeras utom synhåll från lekplats. I mindre parker bör ytorna avskiljas exempelvis med häck eller staket. Uppfylls inte detta kommer även utegymmet att räknas som lekredskap vid säkerhetsbesiktning.

Vid fri fallhöjd över 1 meter ska stötdämpande underlag finnas.

För utrustning som kan innebära risker vid felaktig användning, exempelvis markpress och marklyft, ska instruktion för korrekt användning beskrivas på en tydlig skylt intill redskapet.

Parkour

Svensk standardsamling SS-EN 16899:2016, Sport- och fritidsutrustning – Utrustning för Parkour ska följas.

Skate- och cykelanläggningar

Svensk standardsamling SS-EN 14974:2006 + A1:2010, Gymnastik och idrottsredskap – Anordning för brukare av hjulsporter ska följas. Dessa krav gäller för skateanläggningar och hjulsporter som bmx, kickbike och mountainbike.

Utrustningen bör anpassas efter målgruppen. I parkmiljö är enklare hinder och banor ofta tillräckliga.

Redskap bör inte kompletteras med någon typ av ”klätterhjälp”, t.ex. trappa så att man kan ta sig upp till en högre plattform.

Fotbollsmål och bollplaner

Öppna bollplaner avsedda för spontanfotboll ska ha fastsatta målburar så de inte tippar om någon tar tag/hänger sig i ovanribban.

Lämpliga mått för fotbollsplan i parkmiljö är: 30 meter mellan målen och 20 meter fri bredd. Det möjliggör spel 5 mot 5. Alternativt 15 x 12 meter som är lagom för spel 3 mot 3. Måtten anpassas efter platsen.

Miljö- och hållbarhetskrav allmänt

Vid projektering ska man sträva efter att bevara befintliga kvalitéer, exempelvis befintlig natur och vegetation. Platsens egna förutsättningar bör tas tillvara för att skapa nya miljövärden vid ombyggnad.

När tekniska beskrivningar tas fram ska projektören välja material och produkter med hänsyn till deras miljöbelastning ur ett livscykelperspektiv. Några exempel är att välja material som utvinns i närområdet för att minimera transporter och att välja återvunna produkter. Vid projektering ska hänsyn även tas till anläggningens hela livscykel som även inbegriper underhåll och skötsel. Se även ”Riktlinje för en minskad kemikalieanvändning i Norrköpings kommun” Riktlinje_kemikalier_210x210_171011.pdf (norrkoping.se) Länk till annan webbplats..

Träprodukter

Trä ska inte vara kreosotbehandlat, ej heller innehålla krom eller arsenik. I all utrusning som människor kommer i nära kontakt med så som ytskikt på möbler, sittbara sarger eller lekredskap bör giftfritt trä användas. Detta är särskilt viktigt i miljöer där barn vistas och leker.

Exempel på giftfria träprodukter kan vara exempelvis kisel- eller linaxbehandlat trä, lärk eller ek. Allt trä bör vara FCS-märkt alternativt komma från kommunens egen mark.

I de fall tryckimpregnerat virke måste användas för att uppnå tillräcklig hållbarhet ska virket vara NTR-klassificerat, och ej innehålla krom, arsenik eller kreosot.

Permanenta träkonstruktioner ska hållas luftade för att bevara dess hållbarhet över tiden. Paneler, fasader och liknande ska placeras så att en luftspalt erhålls mot marken.

Sidan publicerad 24 juni 2024 kl. 07:49

Senast uppdaterad 24 juni 2024 kl. 07:49

Norrköpings tekniska handbok

Norrköpings tekniska handbok gäller för projektering av kommunens allmänna platsmark.

Revideringar

Vi uppdaterar teknisk handbok två gånger om året.

Kontakt

loggo

Copyright © Norrköpings kommun        Organisationsnummer: 212000-0456