Teknisk handbok

logga

Teknisk handbok

Park & Natur

Parker, lekplatser, hundrastgårdar och kaktusplanteringen.

Projektering av park- och lekmiljöer ska ske utifrån teknisk handbok. Samtliga avsteg från teknisk handbok ska redovisas för samhällsbyggnadskontoret, godkännas och dokumenteras. Inför beslut av eventuellt godkännande ska nyttan motiveras och konsekvenser beskrivas.

Följande riktlinjer ska tillämpas i arbetet:

Vegetation behandlar växtval, skydd av vegetation samt vegetation i trafikmiljöer.

Växtbäddar behandlar val av växtbäddar samt kontrollplaner.

Utrustning behandlar den standardutrustning och de krav på utrustning som gäller för Norrköpings kommun.

Gestaltningsnivåer behandlar hur vi gestaltar allmän platsmark.

Lekplatser behandlar projekteringsanvisningar för lekplatser inom Norrköpings kommun.

Dagvatten behandlar projekteringsanvisningar för dagvattenanläggningar.

Vattensäkerhet behandlar utformnings- och säkerhetsaspekter vid projektering nära vatten.

Garanti och färdighetsställandeskötsel innehåller mall och anvisningar för dessa kapitel i den tekniska beskrivningen samt checklista ”Garantiskötselmall” som ska objektanpassas och bifogas entreprenadupphandlingen.

För krav och råd avseende tillgänglighet se Gata & Trafik - Tillgänglighet

Bild på Hörsalsparken

 

Masshantering

Överskottsmassor ska i möjligaste mån undvikas. De massor som ändå uppkommer bör återanvändas och hanteras lokalt i projekt för att främja hållbarhet och minska miljöpåverkan. För varje projekt ska volymförändringskoefficienter bedömas i tidigt skede.

Miljöprovtagning

Om ätbara växter ska planteras eller om barn ska leka på platsen och kan komma i kontakt med öppen jord ska alltid miljöprovtagning och efterföljande riskbedömning ske. I Norrköping förekommer såväl förorenade fyllnadsmassor som förhöjda bakgrundshalter. Om riskbedömningen påvisar att det finns en risk ska tillsynsmyndigheten, miljö och hälsa, kontaktas. Kontakt med tillsynsmyndighet behöver tas för att veta hur eller om de påträffade halterna kan behöva åtgärdas.

Projektering i anslutning till spårväg eller sidospår

Vid förändringar av park- eller naturmark inom eller i anslutning till spårområde ska riskanalys eller riskbedömning enligt NK-SF 900 Pdf, 736.6 kB. och NK-SF 120 Pdf, 451.1 kB. utföras i projekteringsskedet. Trafiksäkerhetsansvarig (marie1.engstrom@norrkoping.se) ska kontaktas vid projektplanering för att avgöra omfattning av riskarbetet och sammansättning av grupp för genomförande.

Sidan publicerad 24 juni 2024 kl. 07:48

Senast uppdaterad 24 juni 2024 kl. 07:48

Norrköpings tekniska handbok

Norrköpings tekniska handbok gäller för projektering av kommunens allmänna platsmark.

Revideringar

Vi uppdaterar teknisk handbok två gånger om året.

Kontakt

loggo

Copyright © Norrköpings kommun        Organisationsnummer: 212000-0456