Teknisk handbok

logga

Teknisk handbok

Konstbyggnader

Konstruktion av broar och GC-tunnlar, trappor med mera.

Övergripande

Konstbyggnader omfattar bland annat broar, tunnlar, stödmurar, kajkonstruktioner och dylikt. Projektering av konstbyggnader ska följa Trafikverkets Krav Brobyggande, Trafikverkets Råd Brobyggande, Vägar och gators utformning (VGU), samt Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om egenskapskrav för vägar, gator, spårvägar och tunnelbanor (TSFS 2021:122).

Samtliga avsteg från teknisk handbok, VGU och Trafikverkets krav och råd ska redovisas för beställaren, godkännas och dokumenteras. Inför beslut av eventuellt godkännande ska nyttan motiveras och konsekvenser beskrivas.

VGU och Trafikverkets krav och råd kan hämtas digitalt via denna sida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Batman

Batman står för Bridge and Tunnel Management (bro och tunnelförvaltning). Alla våra konstruktioner så som bryggar, kajer, broar samt större mer komplexa stödmurar ska föras in i Batman. Detta för att det ska vara smidigare att förvalta, inspektera samt att planera för våra broar och andra konstbyggnader.

Även om Bim-modeller används så ska all dokumentation ändå finnas sparade som pdf i Batman. Dessa ska även skickas till drift- och underhållsavdelningen som sedan arkiverar filerna i sitt arkiv.

För varje bro som byggs ska ett brokort Word, 59.7 kB. upprättas, i detta ska allt framgå som är av betydande vikt för bron, tex koordinater, maxlast axelvikt fordonsvikt, fri höjd, mm.

Andra större konstruktioner så som dammar / bryggor och större stödmurar ska sättas in i Batman. Alla konstruktion ritningar samt uppgifter ska sättas in i Batman.

När dessa konstruktioner sätts in i Batman så kommer dom att på sikt komma in i dika.

Fråga drift och underhållsavdelningen om ett Batman nummer.

Utformning

Gestaltning ska vara en av de aspekter som beaktas vid utformning av nya broar, en broarkitekt bör därför involveras i arbetet. Gestaltningen och utformningen får dock inte på något sätt hindra eller försvåra driftens åtagande.

Mått och laster

Nybyggda GC broar ska projekteras för en minsta bredd på 2,5 meter samt för att klara minst 4 ton axeltryck och 8 ton totalvikt, vilket är dimensionerande för drift- och snöröjningsfordon.

Broar ska även klara en punktlast på minst 4 Kn samt en folksamlingslast på 500 kg/m2.

Alla dessa uppgifter ska föras in i Batman.

Nya konstruktioner som placeras på färdvägen för tunga och skrymmande transporter mellan Finspång och Tunglyftskranen i Slottshagen ska klara av att hantera större transporter. Konstruktionerna ska minst kunna hantera fordon med en totalvikt på 450 ton, axeltryck på 16,5 ton, svängradie på 18,5 meter, en längd på 63 meter, en bredd på 6,5 meter och en höjd på 8 meter.

Drift och underhåll

I samband med projektering ska skötselinstruktioner upprättas. Exempelvis så ska det i dessa framgå vilka delar som ska impregneras samt hur ofta. Hur ofta stålet ska målas, hur ofta trät ska oljas, när ett tätskiktsbyte bör planeras osv Detta ska tas fram av avtalad projektör.

I skötselinstruktionerna ska även färger som använts dokumenteras så att det vid nästa ommålning blir enkelt att identifiera färgvalet färgen.

Vid nyproduktion av broar som står på lager så ska bron redan vid projekteringen projekteras för framtida lagerlyft. Med andra ord så ska det i ritningar finnas beskrivet vart man i framtiden ska sätta domkrafter och hur mycket vikt det ska kunna klara av att lyfta. Bron ska vara helt klar för ett framtida bortlyft, inga andra åtgärder än att sätta in domkraft ska behövas.

Nya broar ska projekteras så att inspektion kan ske utan större åtgärder, Exempelvis så får det inte finnas stängda luckor som behöver skruvas upp för att inspektera, istället så bör man sätta exempelvis ett gångjärn med lås.

Alla brons delar ska vara lättåtkomliga för inspektion.

Skötselinstruktionerna ska föras in i Batman

Betongskikt

Minsta täckande betongskikt på konstruktioner ska vara 55 mm på nybyggda broar. Detta för att förlänga livslängden samt förhindra karbonisering.

Metaller

För att förhindra så kallad järnsmitta ska inte olika typer av metaller inte komma i kontakt med varandra.

Metaller som ligger direkt på betong ska skyddas mot fukt.

Slitlager

Slitlager får bestå av det material som anses passa så länge det uppfyller bärighetskraven. Om slitlagret består av trä så ska det dock vara enkelt att utan större arbete byta ut underlaget.

Träplankorna bör vara tillräckligt tighta för att grus och smuts inte ska kunna tränga igenom och falla ner på brons underdelar så som stål, landfäste, lager då detta minskar brons livslängd.

Mellan stålkonstruktionen och slitlagret av trä så ska ett skydd monteras, exempelvis asfaltspapp för att förhindra att grus ligger kvar direkt på stålet.

Slitlagret ska vara jämt och plant för att förhindra att någon snubblar samt för att maskiner vid exempelvis snöröjning inte ska gå på exempelvis uppstickande skruvar.

Skruv/spik som används ska ha platt huvud.

Räcken

Räcken ska inte ha större öppningar än 10 cm, för att inte riskera att barn faller igenom.

Gång- och cykelbro ska ha minsta höjden 1,4 meter på räcket.

Vägbro ska ha minsta höjden 1,2 meter på räcke. Om det dock finns en gång- och cykelväg längst kanten gäller istället kravet 1.4 meter som minsta höjd.

Räcket ska vara lätt att avmontera och byta. Räckes delar bör därför inte vara längre än sex meter långa.

Om man gjuter en kantbalk ska räckesståndare inte gjutas in, denna ska kunna skruvas in i ett nedgjutningsfäste. Se bild. Alla delar ska självklart vara CE markerade och uppfylla alla krav under fliken ”övergripande”

Kajer

Växtlighet ska inte finnas närmare än fem meters avstånd från kajkant, samt 3 meter från kajspånt. Hela området vid kajen ska vara hårdgjort för att förhindra att växtlighet kan få fäste i området.

Kravet ovan kan dock bortses om vissa krav uppfylls.

Växtlighet är okej om det växer i en separat anläggning / fundament eller något liknande som inte ger rötterna möjlighet att kunna komma ner i marken / kajkonstruktionen. Det ska vara möjligt att kunna ta bort växterna utan att kajen kan påverkas.

Då kommunen idag valt att inte använda sig av kemisk behandling för att avlägsna sly/ växtlighet så används ofta mekanisk bekämpning. Detta leder till problem då rötterna drar med sig stora konstruktionsdelar som exempelvis stenar.

Stora träd samt sly får med tiden större rötter som trycker ut stenar från konstruktionerna därav dessa krav.

Kajer ska på samma sätt som broar sättas in i Batman. I Batman ska man beskriva vart kajen börjar samt slutar. Kajen får i Batman inte ha olika konstruktiva uppbyggnader utan ska då delas upp i 2 olika kajnummer då.

Ett kajkort ska fyllas i och sättas in i batman, detta tillhandhålls av Norrköpings drift och underhållsavdelningen.

Övriga konstruktioner

Vid projektering av denna typ av konstruktioner ska drift och underhållsavdelningen bli tillfrågad att vara med under projekteringen.

Sidan publicerad 24 juni 2024 kl. 07:49

Senast uppdaterad 24 juni 2024 kl. 07:49

Norrköpings tekniska handbok

Norrköpings tekniska handbok gäller för projektering av kommunens allmänna platsmark.

Revideringar

Vi uppdaterar teknisk handbok två gånger om året.

Kontakt

loggo

Copyright © Norrköpings kommun        Organisationsnummer: 212000-0456