Teknisk handbok

logga

Teknisk handbok

Tillgänglighet

Platser och områden ska utformas så att de blir användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Vid utformning av allmän plats ska Riktlinjer för tillgänglig och användbar utemiljö  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.och ”Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse eller- orienteringsförmåga på allmänna platser och inom områden för andra anläggningar än byggnader” (ALM 2) tillämpas. De krav som den kommunala riktlinjen ställer är till största del baserade på råden i ALM 2. Kraven som påverkar utformning av allmän plats återges i denna tekniska handbok.

ALM 2 kan hämtas digitalt från denna sida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vid upprustningar på allmän platsmark ska vid behov åtgärder göras för att förbättra den fysiska miljön för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. ”Boverkets föreskrifter och allmänna råd om avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser” (HIN3) anger hur olika hinder och brister på allmänna platser bör åtgärdas.

HIN kan hämtas digitalt från denna sida Länk till annan webbplats.

Ledstråk

Personer med orienteringssvårigheter ska ha lätt att upptäcka och hitta fram till allmänna målpunkter samt gångytor, passager, trappor och ramper mm. Rätt utformat ledstråk ska uppfylla två informationer, ledning och orientering. Det ska vara en enhetlig kedja från start till mål som är lätt att förstå. I första hand bör befintliga avgränsningar såsom kanter, fasader, räcken med underliggare och olika beläggningar, dvs naturliga ledstråk, nyttjas som kompletteras med konstgjorda ledytor, varningsytor och valytor där behovet finns.

Ledstråk ska ha:

 • En vågig ytstruktur med en bredd av 70 cm och ha en yta på båda sidor om ledytan som är slät. Dels för att hitta stråket med käpp och dels ge en bra taktil och visuell kontrast mot kringliggande material.
 • Valytor bestående av en slät kvadratisk valpunkt som används där två ledytor korsar varandra, i valytan används släta plattor som kontrast till ledytans vågiga ytstruktur.
 • Varningsytor med kupoler som varnar för en konflikt med korsande trafik.
 • Ljushetskontrast på minst 0,4 enligt NCS mot omgivande ytor. Viktigt att även nyansskillnad på 0,4 säkerställs mellan ledytan och varningsytan/valytan.

Ledstråk ska vara enhetligt utförda för att lätt kunna kännas igen av personer med synskada eller annan funktionsnedsättning, och bör utföras enligt typritning. Ledstråk i anslutning till gångpassager och övergångställen framgår av typritning TH-T-011 Pdf, 921.5 kB. samt typritning TH-T-012 Pdf, 1 MB., och vid hållplatser typritning TH-T-002 Pdf, 441 kB..

Trappor och ramper

En ramp ska:

 • Ta upp högst 50 cm i höjdskillnad, vid större höjdskillnad blir rampen längre och delas upp i sektioner med vilplan. Vilplanet ska vara minst 2 m långt, lutningen på vilplanet får vara högst 1:50 och kan med fördel ha en avvikande färg. Rampen förses med ett räcke som ska vara greppvänligt hela vägen.
 • Vara minst 1,5 m bred
 • Ha en lutning på max 1:20 (5 %)
 • Ha ett 4-10 cm högt avåkningsskydd eller rörräcke ovan mark

En trappa ska:

 • Vara minst 1,5 m bred
 • Ha ett stegdjup på 30 cm och en steghöjd på 15 cm
 • Ha kontrastmarkeringar på det översta och nedersta steget i varje trapplopp med en ljushetskontrast på minst 0,40 enligt NCS. Kontrastmarkeringen utförs i form av ett streck, i ex stentrappor fräsa ett spår fylld med massa, eller dylikt. Målade kontrastmarkeringar undviks då risk finns för halka.
 • Ha en handledare med 4 cm i diameter som placeras 90 cm över markytan och förlängt minst 30 cm före och efter trappan.
 • Ha minst 1,3 m långt vilplan med lutning < 1:50 om trappan delas upp i sektioner

Soffor och sittplatser

Sittplatser som kan användas av personer med nedsatt rörelseförmåga ska finnas i anslutning till gångytor och vid viktiga målpunkter. Möblering bör placeras vid sidan av gångytan och sittplatsen utformas så att även en person i rullstol kan sitta med. I mera frekventerade områden bör man tänka på att placera ut ett större antal soffor på kortare avstånd. På länge sträckor bör inte avståndet vara större än 200 m.

En soffa bör ha en sitthöjd på 45-50 cm och ett armstöd på 70 cm för att ge stöd när man reser och sätter sig.

Sidan publicerad 24 juni 2024 kl. 07:49

Senast uppdaterad 24 juni 2024 kl. 07:49

Norrköpings tekniska handbok

Norrköpings tekniska handbok gäller för projektering av kommunens allmänna platsmark.

Revideringar

Vi uppdaterar teknisk handbok två gånger om året.

Kontakt

loggo

Copyright © Norrköpings kommun        Organisationsnummer: 212000-0456