Teknisk handbok

logga

Teknisk handbok

Gatusektioner

Gatusektioner ska anpassas efter förväntad trafikmängd, önskad hastighet, dimensionerande fordon, önskat gaturum och gestaltning o d. Utförande bör följa VGU avsnitt 7 eller 8 beroende på miljö, med kompletteringar angivna i detta avsnitt. Valda sektioner ska redovisas för och godkännas av samhällsbyggnadskontoret.

Körbanor

Bredd på körbanor ska väljas utifrån VGU avsnitt 7 och 8, med följande ändringar och kompletteringar:

 • Körbanan på gator med ett körfält i vardera riktningen, och som trafikeras av buss i linjetrafik ska möjliggöra möte mellan bussar. Körbanebredd bör vara minst:
 • 6,5 m bred vid 30/40 km/h
 • 7,0 m bred vid 60 km/h
 • 7,0 m med 0,5 m vägren vid 80 km/h
 • Lokalgator i bostads- och centrumbebyggelse med låg andel tung trafik ska möjliggöra möte mellan personbil och lastbil. Körbanebredd bör vara 5,5 m.
 • På genomfartsleder, huvudgator och gator med buss i linjetrafik ska utrymme för snöupplag finnas på båda sidor om körbanan. Bedömning av snövallsbredd bör utgå från VGU Råd, figur 8.22.
 • Vid val av bredd på gaturum för lokalgator ska snövallars eventuella intrång på körfält, parkeringsytor, GC vägar o d ska utredas och godkännas av Samhällsbyggnadskontoret. Analysen bör utgå från VGU Råd, figur 8.22
Illustration körbanor gata trafik

Klicka på bilden för att se den i större storlek.

 • Minsta bredd för enkelriktad körbana bör vara 3,5 m. Är gatans funktionalitet mer komplex i gång- och cykelnätet, mängd trafik och möjliggörande för angöringstrafik, utgå från VGU: Krav begrepp och grundvärden, där en gatas bredd kan bestämmas utifrån en trafiksituation. Se 5.2.2 Dimensionerande trafiksituation för motorfordon (DTS). Se även: Handbok för avfallsutrymmen för framkomlighet för hämtningsfordon och personal

Enkelriktad gata

Gator där huvudcykelnät går ska endast göras enkelriktade för motorfordonstrafik om de utformas eller skyltas för cykeltrafik i båda riktningar. Även på övriga gator bör cykeltrafik i båda riktningar möjliggöras vid enkelriktning.

Gång- och cykelbanor

Cykelbanor ska utformas med linjeföring och tvärfall som ger god komfort och låg risk för singelolyckor vid barmarksförhållanden. Linjeföring bör utgå från VGU avsnitt 9.2 med dimensionerande hastighet 30 km/h. Tvärfall bör vara 1-2% och med skevning inåt i kurvor där detta är möjligt med hänsyn till andra aspekter så som avvattning m.m.

Separering av gång- och cykeltrafik från motorfordon

Gator i tätort där gående ej separeras från motorfordon bör uppfylla något av följande villkor. I samtliga fall bör 85-percentilen av passerande fordon ej färdas fortare än 30 km/h.

 • Gator reglerade som gångfartsområde eller gågata
 • Lågfartsgator med ÅDT < 500
 • Bostadsgator med ÅDT < 200

Se gatutyper för definitioner

Gator i tätort bör ha gång- och cykelbana separerad från motorfordon på samtliga huvudgator och gator utpekade som huvudstråk eller regionalt stråk för cykel, samt på gator där något av följande villkor uppfylls:

 • Skyltad hastighet > 40 km/h
 • ÅDT > 2000
 • ÅDTtung > 200
 • Gatan utgör en viktig anslutning mellan en allmän målpunkt (exempelvis skola/förskola eller vårdinrättning) och huvudstråk eller regionalt stråk för cykel

GCM-bana ska dikt an högtrafikerad vägbana VR 40 och ÅDT > 2000 vara försedd med kantstöd (förhöjd GCM-bana).

Där GCM-bana är separerad med kantstöd dikt an vägbanan bör den vid VR > 60 km/h vara kompletterad med räcke.

Bredd för gång- och cykelbanor

Bredd för gång- och cykelbanor varierar beroende på trafikflöde och om trafikslagen är på gemensam bana, uppdelad bana eller på separata banor. Val av separeringsform ska ske i samråd med Samhällsbyggnadskontoret.

Högt gångflöde definieras som > 150 gående/h i maxtimmen, eller > 2000 gående/dygn.

Högt cykelflöde definieras som > 150 cyklister/h i maxtimmen, eller > 1000 cyklister/dygn.

Gemensam gång- och cykelbana ska dimensioneras enligt redovisade situationer och utrymmesklasser, och bör ha minsta bredder enligt tabell 1.

Uppdelad gång- och cykelbana ska dimensioneras för situationer enligt tabell 2 beroende på förväntade flöden.

Banans minsta bredd bör vara enligt tabell 3.

 

 

 

Separat gångbana ska dimensioneras enligt redovisade situationer och utrymmesklasser, samt bör ha minsta bredder enligt tabell 4.

*Fri bredd och höjd ska möjliggöra maskinell skötsel, hinderfri bredd bör därför alltid vara minst 2,5 m.

Separat cykelbana ska dimensioneras enligt redovisade situationer och utrymmesklasser, och bör ha minsta bredder enligt tabell 5.

Gång- och cykelsymboler i tabellerna avser dimensionerande antal trafikanter i bredd, bokstav inom parentes avser utrymmesklass enligt VGU begrepp och grundvärden.

Samtliga mått avser minsta bredd. Vid måttligt höga flöden bör bredd vara i spannet mellan angiven bredd för lågt och högt flöde användas. Vid flöden långt över högt flöde bör en större bredd användas.

Angivna bredder inkluderar ej heller sidoområden, skyddszoner e d. Om banan löper längs med en körbana eller ett längsgående hinder så som husfasad, räcken e d bör tillägg göras enligt VGU avsnitt 8.5.2.2. Om det inte finns utrymme för snövallar utanför vägen bör erforderligt utrymme enligt VGU Råd, figur 8.22 adderas till kravet på hinderfri bredd. Gång- och cykelbanor som även används som transportvägar till tekniska anläggningar o d ska anpassas efter de fordon som förväntas trafikera dem. Bredden bör då vara minst 3,5 m.

Flexyta

Flexyta kallas den längsgående del av gatan som är till för funktioner som vistelse, möblering, utrustning, grönska, dagvattenhantering, hållplatser, parkering och angöring.

Servicevägar

Servicevägar till tekniska anläggningar så som dammar för dagvattenhantering bör ha:

 • Minst 3,5 m bred körbana
 • Enkelsidigt fall. Dagvattnet bör i första hand hanteras i dike.
 • Ett minst 1,5 m brett skötselutrymme på båda sidor om körbanan som ska kunna underhållas med slaghack. Slänter och diken kan utgöra del av skötselutrymmet.
 • Yta för vändning om servicevägen inte ansluter till andra vägar i båda ändar.

Sidan publicerad 24 juni 2024 kl. 07:49

Senast uppdaterad 24 juni 2024 kl. 07:49

Norrköpings tekniska handbok

Norrköpings tekniska handbok gäller för projektering av kommunens allmänna platsmark.

Revideringar

Vi uppdaterar teknisk handbok två gånger om året.

Kontakt

loggo

Copyright © Norrköpings kommun        Organisationsnummer: 212000-0456