Teknisk handbok

logga

Teknisk handbok

Gata & Trafik

Framkomlighet för människor och fordon. Här finns riktlinjer, krav och standarder som tillämpas.

Om inget annat anges här bör utformning och dimensionering av gator följa krav och råd för vägar och gators utformning (VGU) Länk till annan webbplats., Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om egenskapskrav för vägar, gator, spårvägar och tunnelbanor (TSFS 2021:122) Länk till annan webbplats. samt Trafikverkets tekniska krav och råd för dimensionering och utformning av överbyggnad väg och avvattningssystem Länk till annan webbplats. (Sök upp senaste versionen av dokumenten)

  • TRVINFRA0024 Överbyggnad väg, Dimensionering och utformning
  • TRVINFRA00231 Avvattning, Dimensioner och utformning)

Samtliga avsteg från teknisk handbok, VGU och TRINFRA ska redovisas för samhällsbyggnadskontoret, godkännas och dokumenteras. Inför beslut av eventuellt godkännande ska nyttan motiveras och konsekvenser beskrivas.

För att uppnå ett hållbart trafiksystem ska en särskild prioriteringsordning mellan transportslagen tillämpas. Vid utformning av gator i Norrköpings kommun ska följande prioriteringsordning följas när konfliktpunkter uppstår:

  1. Gång och cykel
  2. Kollektivtrafik
  3. Biltrafik

Undantag från denna prioritering ska dock göras enligt följande:

  • Längs stomlinjestråken för kollektivtrafik angivna i Översiktsplan för Staden ska spårvagnar och bussar prioriteras högst.
  • Innanför Promenaderna - Kungsgatan ska gående prioriteras högst (undantaget stomlinjestråken för kollektivtrafik).
  • På ringleden (Söderleden – Riksvägen – Ståthögavägen – Johannisborgsförbindelsen) ska biltrafiken prioriteras högst (undantaget stomlinjestråken för kollektivtrafik).
Bild på en väg

 

Masshantering

Överskottsmassor ska i möjligaste mån undvikas. De massor som ändå uppkommer bör återanvändas och hanteras lokalt i projekt för att främja hållbarhet och minska miljöpåverkan. För varje projekt ska volymförändringskoefficienter bedömas i tidigt skede.

Projektering i anslutning till spårväg eller sidospår

Vid förändringar av gata inom eller i anslutning till spårområde ska riskanalys eller riskbedömning enligt NK-SF 900 Pdf, 736.6 kB. och NK-SF 120 Pdf, 451.1 kB. utföras i projekteringsskedet. Trafiksäkerhetsansvarig (marie1.engstrom@norrkoping.se) ska kontaktas vid projektplanering för att avgöra omfattning av riskarbetet och sammansättning av grupp för genomförande.

Sidan publicerad 24 juni 2024 kl. 07:49

Senast uppdaterad 24 juni 2024 kl. 07:49

Norrköpings tekniska handbok

Norrköpings tekniska handbok gäller för projektering av kommunens allmänna platsmark.

Revideringar

Vi uppdaterar teknisk handbok två gånger om året.

Kontakt

loggo

Copyright © Norrköpings kommun        Organisationsnummer: 212000-0456