Teknisk handbok

logga

Teknisk handbok

Vägföreningar

Vägarna i vägföreningar har ofta olika karaktär, ex småvägar där gående sker i blandtrafik men ibland finns separerade gångvägar. Stolparna kan vara stålstolpar eller trästolpar.

Alla salt och kreosotstolpar innehåller giftiga ämnen och vid hantering av dessa ska adekvat skyddsutrustning användas. Nertagna stolpar ska dokumenteras (längd, klass, stolpnummer och ev tillverkningsår) innan de transporteras bort. Stolparna ska inte lämnas ut till allmänheten utan de ska transporteras till destruktionsanläggning. Stolparna får inte heller mellanlagras. Försvunna stolpar ska polisanmälas.

Vid vägar med separerade gångbanor ska samma utförande som för lokalgator i bostadsområden användas.

Nybyggnation

Vid nybyggnation används kortare stolpar och en enklare armaturer. Belysningsklassen på en kombinerad väg och gångväg ska vara C5, värdet för medelbelysningsstyrka efter dimning ska bestämma av belysningsansvarig i projektgruppen. Finns inget sammanhängande jordnät ska belysningscentralen jordas. Kabelskåp i ändar ska också jordas med jordtag enligt EBR. I slutdokumentationen ska jordtagsprotokollet biläggas.

Ombyggnation/underhåll/reparation

Alla trästolpar ska besiktigas var 8:e år. Om de har klättringsförbud/rotförstärkning/plastlagning ska de bytas ut innan nästa besiktningsperiod. Kreosotbehandlat material ska inte användas. Byggnationen ska vara enligt EBR. För bergstolpar bör man bygga med tre stålsträvor och tre bladdubb för att få en godkänd konstruktion.

Blanklina ska ersättas med jordkabel, om det blir för kostsamt ska ALUS-D 25 användas.

Innan montage av armaturer på befintliga stolpar ska en enkel Dialux Evo beräkning göras för att få den bästa möjliga linsen. I samråd med belysningsansvarig för projektet bör det avgöras vilka värden som är godkända för platsen. Det är viktigt att omgivande fastigheter inte får störande ljus på fastigheten, de kan då behövas mekanisk avskärmning på armaturen

Sidan publicerad 24 juni 2024 kl. 07:49

Senast uppdaterad 24 juni 2024 kl. 07:49

Norrköpings tekniska handbok

Norrköpings tekniska handbok gäller för projektering av kommunens allmänna platsmark.

Revideringar

Vi uppdaterar teknisk handbok två gånger om året.

Kontakt

loggo

Copyright © Norrköpings kommun        Organisationsnummer: 212000-0456