Teknisk handbok

logga

Teknisk handbok

Trafiknät

Huvudnät

Huvudnät är trafikstråk som leder trafiken in, ut och genom Norrköping. Belysningen på huvudgator ska underlätta orienteringen för alla trafikslag samt öka säkerheten och tryggheten. I centrala delarna ställs det högre krav på gestaltningen av belysningen. På platser där GC-vägar går bredvid huvudstråk kan man med fördel använda stolpar där armaturerna har olika placering höjdmässigt. Det är alltid fördelaktigare med kortare stolpar.

Normalt bör 6 – 8 m stolpar användas. Färgtemperatur bör vara 3 000 K. Vid korsningar av spår etc. kan en högre färgtemperatur användas.

Lokalgata i centrum

Norrköping inre kärna ska präglas av vitt ljus med god färgåtergivning. Den ska också vara lätt att orientera sig genom att det används vertikala ljus. Belysningen ska göras i samspel med byggnader och trafiksituationen.

I stadsmiljön är det oftast ont om plats för både gång och fordonstrafik. Det är därför viktigt att vara noggrann vid planeringen av belysningen. Den ska underlätta att orientera sig i staden och den ska göra så det är lätt att upptäcka hinder och faror. Kan du inte lätt orientera dig tappar du fokus på körningen.

Centrala delen av Norrköping består mycket av linspänd belysning. Färgtemperaturen bör vara 3 000 K, Ra ≥ 80

Lokalgata i bostadsområden

I bostadsområden är belysningen främst för gående och cyklister. Målet är förutom att skapa trygghet och säkerhet också att skapa trivsel. Belysningen bör också signalera att vi kommer in i ett bostadsområdet främst då med kortare stolpar och att undvika att använda sig av arm på stolpen. En bra riktlinje är att stolparna inte är högre än husen. Belysningen skapar en trygghet i hemmiljö, det är därför också viktigt att armaturerna väljs ur ett estetiskt perspektiv. Vi bör välja linser eller skärma så att armaturerna inte belyser tomtmark.

Stolpar som normalt används är mellan 3,5 m till 6 m. Färgtemperaturen bör vara runt 3 000 K, Ra ≥ 70.

Lokalgata i verksamhetsområde

Lokalgator i industriområden har inte lika stora krav på anpassning till omgivande miljö. Belysningens syfte är att det ska vara säkert att ta sig till och ifrån arbetet gående, med cykel eller annat fordon. Trafikmiljön ska vara trygg.

I andra områden och centrala industriområden är det mer viktigt att anpassa belysningen till området, säkerhet och trygghet är viktigt. Belysningen ska anpassas till den verksamhet som bedrivs där.

Stolparna för väg bör vara mellan 6 till 8 m till separat GC-vägar bör 3,5 – 5 m stolpar användas. Kortare stolpar är att föredra. Färgtemperatur bör vara mellan 3 000 K, Ra ≥ 70.

GC-vägar

Belysningen på Gång- och cykelvägar ska vara bländfri och jämn. För att öka tryggheten bör ett område utanför GC-vägen belysas, det kan vara tillräckligt med spilljuset men kan också kompletteras med annat ljus. Syftet med denna belysning är att brädda synfältet. Kortare stolpar är att föredra, höga stolpar skapar otrygghet. Att montera starka ljuskällor på höga stolpar för att spara kostnader är en icke önskvärd lösning. Finns det mycket vegetation i närheten av GC-vägen bör den belysas separat, dåligt belyst vegetation skapar otrygghet. Det är också viktigt att belysa de prioriteradestråken, lysa upp folktomma stråk ger bara en falsk trygghet.

Ibland förekommer genvägar där människor valt att gå utanför vägarna. Här bör man ta ställning till om man ska belysa dessa. Genvägar genom buskiga områden upplevs oftast som otrygga och bör inte belysas.

Generellt gäller där det skottas ska det belysas.

Stolphöjd bör vara mellan 3,5 – 5 m. I parkmiljöer Ra≥80, annars Ra≥70. Färgtemperaturen på 3 000 K är det normala, men det kan variera beroende av vart GC-vägen är placerad. Belysningsklass ska vara P2 eller P3 och efter dimning ska den inte vara lägre än P5. Undantag kan göras på GC-vägar som ligger i områden som inte har mycket omgivningsljus, där kan P4 vara mer lämplig som normalnivå. Vid nybyggnation och armaturbyten bör jämnheten U0 inte underskrida 0,2. Undantag kan göras vid armaturbyten på befintliga stolpar där det inte går att sätta mer stolpar t.ex. vid biotopskyddade platser.

Sidan publicerad 24 juni 2024 kl. 07:49

Senast uppdaterad 24 juni 2024 kl. 07:49

Norrköpings tekniska handbok

Norrköpings tekniska handbok gäller för projektering av kommunens allmänna platsmark.

Revideringar

Vi uppdaterar teknisk handbok två gånger om året.

Kontakt

loggo

Copyright © Norrköpings kommun        Organisationsnummer: 212000-0456