Teknisk handbok

logga

Teknisk handbok

Specifika platser

Trafikplatser med hög komplexitet

Trafikplatser och korsningar med hög komplexitet ska alltid förses med vägbelysning. Det kan vara avfarter, påfarter korsningar och andra miljöer där det förekommer mycket trafik eller det kan vara svåröverskådligt. Detta gäller även cirkulationsplatser. Hög komplexitet beror också av mängden överfarter, påfarter osv. Vid behov kan man samråda med en gatuingenjör.

Bedömning av om en trafikplats eller korsning har stor komplexitet bör minst baseras på dess trafikflöde och andel svängande trafikanter, antal körfält, antal gående och cyklande samt hur trafikmiljön i övrigt kan överblickas och uppfattas. Vid cykelöverfarter, cykelpassager eller övergångsställen i anslutning till cirkulationsplatser och korsningar bör belysningen anordnas så att korsande trafikanter framträder och ges tydliga kontraster mot de omgivande ytorna. Belysningsklassen bör vara minst lika hög som den högsta av anslutande vägars belysningsklass.

På de platserna bör vi gå från 3 000 K till 4 000 K för att skapa en tryggare plats. För att göra cirkulationsplatserna tydliga kan man ändra armaturtyp, stolpplacering och stolphöjd från den anslutande vägen.

Belysningstekniska kvantiteten ska vara minst lika hög som den anslutande gatan. Belysningsklasserna från VGU bör följas, eventuella avsteg ska dokumenteras.

Belysningen ska göras så att trafikanterna får en tydlig överblick av trafiksituationen. Platsen behöver göras så att oskyddade trafikanter som korsar eller tänker korsa vägen är lätta att upptäcka.

Stolparna för väg är mellan 6 till 8 m till separat GC-vägar används 3,5 – 5 m stolpar. Kortare stolpar är att föredra höga stolpar skapar otrygghet. Ra ≥ 70.

Cykelparkering

All form av parkering bör vara väl upplysta för att öka tryggheten och minska stölder. Som trafikant ska du enkelt kunna leda cykeln och låsa cykeln utan att behöva använda ljus från andra källor.

På parkeringarna bör armaturer med god färgåtergivning (Ra≥80) användas för god orienterbarhet. Belysningen på parkeringar ska samordnas med intilliggande belysning. Det är extra viktigt att belysningen är god där sikten är skymd.

Vid parkeringar som är lite avskilda kan rörelseaktiverad belysning användas med fördel. I dessa fall lämnar belysningen ifrån sig ett grundljus som stärks när personer är i närheten.

Tunnlar och vägportar

Tunnlar och vägportar är platser som ofta upplevs otrygga, särskilt för gång och cykeltrafik. Detta hanteras dels genom det att undergången är väl belyst men det är också en förutsättning är att området kring tunnlarna är fritt från högt buskage.

Vissa långa undergångar kan behöva belysas hela dagen (i normalfallet tunnlar över 14 meter), för att säkerställa att trafikanter får god överblick av vad som finns i tunneln och inte bara ser ljuset i slutet. Det kan också krävas dyngnet runt belysning i kortare tunnlar för att dagsljus har svårt att komma in. För att öka säkerheten bör närvarostyrning användas.

Om konst kompletterar tunnlarna ska Ra-talet inte understiga 80. Belysning bör utformas utifrån 4 000K eller högre. Det kan med fördel användas RGB eller RGBW belysning för att skapa trygghet i tunneln, rätt färger ger i känsla av värme och gemytlighet. Lösningar som Tear off för belysning kan användas för att lätt kunna minska effekten av klotter på armaturerna.

Armaturval

Armaturval ska väljas utifrån en ljusberäkning, standardmaterial bör alltid användas. Armaturer som har lägre klass en IK 10 ska inte användas i en tunnel. Vid utbyte av armaturer i befintlig tunnel ska alltid en ny ljusberäkning göras. Det går att använda sig av LED-lister ifall det är lämpligt.

Övrigt

Kablar och armaturer bör inte fräsas in i väggar eller tak utan klamras. Fräsning och bilning skadar ytskiktet på tunneln som skyddar armeringen. Vid montage utvändigt och borrning genom ytskicktet bör det förstärkas så att inte fukt eller frostsprängningar kan påverka tunneln. Det är alltid broägaren som avgör vilka åtgärder som ska göras.

 

Sidan publicerad 24 juni 2024 kl. 07:49

Senast uppdaterad 24 juni 2024 kl. 07:49

Norrköpings tekniska handbok

Norrköpings tekniska handbok gäller för projektering av kommunens allmänna platsmark.

Revideringar

Vi uppdaterar teknisk handbok två gånger om året.

Kontakt

loggo

Copyright © Norrköpings kommun        Organisationsnummer: 212000-0456