Teknisk handbok

logga

Teknisk handbok

Prioriterade områden

Allér

Alléer är lövträd planterade i en enkel eller dubbel rad som består av minst fem träd längs en väg eller vad som tidigare utgjorde en väg eller i ett i övrigt öppet landskap. Träden ska till övervägande del utgöras av vuxna träd, med vuxna träd anses träd som mäter 20 cm i diameter i brösthöjd eller är 30 år gamla. Gräver man i område av alléer krävs dispens från biotopskyddet enligt 7 kap 11 § miljöbalken.

Särskilt beaktande ska ske till Norrköpings Promenader, som också är byggnadsminnen och har ett speciellt skydd.

Placering av stolpar för belysning ska ske på ett sätt som minimerar skador på träden och gör att träden inte skymmer belysningen.

Grönskande alléer blir snabbt mörka när det börjar skymma. När omkringliggande ytor är väl belysta kan alléerna upplevas som mörka och otrygga, för att öka tryggheten krävs att vägar, gång- och cykelstråk är väl belysta. Alléerna bör både belysas horisontellt och vertikalt för att skapa en rumsupplevelse som ger den extra tryggheten. Här är det också viktigt att prioritera färgåtergivningen, kravet är ett värde på minst Ra80.

För att undvika att träd skymmer eller växer in i armaturer är bör linspänd armatur över vägar och breda gc-vägar användas.

Eftersom alléer är olika bör vi ta i beaktning att det kan krävas högre belysningsnivåer än normalt. Anledningen till de högre kraven är träden tar bort mycket av spilljuset. En lägre nivå skulle leda till att platsen uppfattas som mörk i förhållande till omgivningen.

Industrilandskapet

Industrilandskapet är en värdefull del av centrala Norrköping, området är en viktig del för invånarna som vill använda det under hela dygnet. I ett belysningsperspektiv är detta väldigt utmanande, och det är viktigt att omgivande delar harmoniserar med Industrilandskapet.

I rusningstid ska belysningen i huvudsak utformas för att säkra resor genom området och belysnings ska vara P2. Övrig tid ska belysningen vara varm och inbjudande för promenad och upplevelse.

Valet av armaturer och spotlights ska vara av tidlös karaktär och följa helheten i området, men samtidigt kostnadseffektiv. Vid behov kan armaturvalet samordnas med stadsarkitekten.

Platsens förutsättningar gör att styrning med fördel ska användas.

Sidan publicerad 24 juni 2024 kl. 07:49

Senast uppdaterad 24 juni 2024 kl. 07:49

Norrköpings tekniska handbok

Norrköpings tekniska handbok gäller för projektering av kommunens allmänna platsmark.

Revideringar

Vi uppdaterar teknisk handbok två gånger om året.

Kontakt

loggo

Copyright © Norrköpings kommun        Organisationsnummer: 212000-0456