Teknisk handbok

logga

Teknisk handbok

Belysningscentral

Utformning

Belysningscentral ska dimensioneras med hänsyn taget till den anslutna anläggningens totalt belastande drifteffekt vid normal driftläggning.

Vid projektering av ny belysningscentral vad gäller kapacitet och geografisk placering ska samordning ske med pågående angränsande projekt, befintligt gatubelysningsnät samt E.ON:s elnät. För att hålla servisledningar så korta som möjligt mellan transformatorstation och belysningscentral ska E.ON kontaktas för att erhålla närmsta anslutningspunkt vid installation av ny belysningscentral. Även kända expansionsplaner för aktuellt område ska beaktas.

Belysningscentral ska projekteras med 30% reservplats för framtida utbyggnad.

Styrsystem

Historiskt har belysningsanläggningen inom tätorten haft tänd och släckning från en central styrutrustning placerad i E.ON elnäts driftcentral. Via signalkablar har styrutrustningen styrt lågspänningsfördelningen för belysningsanläggningen placerad i E.ON elnäts transformatorstationer. Detta system är fortfarande i drift men håller på att byggas bort succesivt.

Det förekommer även tändning med skymningsrelä lokalt, framförallt i kommunens ytterområden. Det system som vi idag använder när vi bygger om/nytt är levererat av Abelko. Styrenheten som används heter GSE och jobbar med dubbelriktad trådlös kommunikation via mobilnätet.

Styrenheten ska placeras i en belysningscentral. Styrenheten hämtar information om vad som ska utföras från styrserverns molntjänst. Molntjänsten administreras via dator, surfplatta eller mobil.

Belysningscentral med styrsystem

Belysningscentral

Belysningcentral skall vara typ ENSTO E-GBK 25 0040-GSE3311NM (OBS! 25 0040-GSE3311NM avser belysningscentral i grundutförande. Belysningscentral anpassas i respektive projekt)

Märkström för centralen ska bestämmas i respektive projekt.

Antal styrda utgående grupper och storlek på säkringar ska bestämmas i respektive projekt.

Belysningscentral ska projekteras med 30% reservplats för framtida utbyggnad.

Lås till belysningscentral ska vara av typen EBR-lås sk. Stockholmslås.

Behov av överspänningsskydd ska bestämmas i respektive projekt.

Belysningscentralen ska vara förberedd för Abelco GSE 3311 styrsystem inkl. antenn.

Styrsystem

Styrenhet Abelko GSE3311 inklusive antenn.

Styrenheten ska vara försedd med simkort och programmeras för grupp Norrköping.

2G och 3G nätet kommer släckas 2025

IMEI-identifikation, initiering och dokumentation utförs av driftentreprenören.

Installation

Montering och inkoppling utförs av upphandlad entreprenör.

Beställning av belysningscentral och styrsystem

Styrsystem enligt ovan ska beställas av driftentreprenören.

Avropas av driftentreprenör senast 6 veckor före leverans.

Sidan publicerad 24 juni 2024 kl. 07:49

Senast uppdaterad 24 juni 2024 kl. 07:49

Norrköpings tekniska handbok

Norrköpings tekniska handbok gäller för projektering av kommunens allmänna platsmark.

Revideringar

Vi uppdaterar teknisk handbok två gånger om året.

Kontakt

loggo

Copyright © Norrköpings kommun        Organisationsnummer: 212000-0456