Teknisk handbok

logga

Teknisk handbok

Anläggning

Elnätsinnehavare

Samhällsbyggnadskontorets belysningsanläggning matas genom ett flertal elabonnemang i Norrköpings kommun.

Samhällsbyggnadskontorets belysningsanläggning matas från två elnätsinnehavare, E.ON och Vattenfall.

Systemspänningen är 230/400V.

Elservis

Servissäkring ska optimeras och inte överdimensioneras. Servissäkringen dimensioneras för i dagsläget aktuella belastningar och inte för framtida förväntade belastningsökningar.

Vid nya och ändrade elabonnemang gäller följande:

 • Märkning av elabonnemanget ska vara gatuadress samt GB. Om flera elabonnemang finns på samma gata används ordningsnummer tex Drottninggatan GB2 för skåp nummer 2. Märkning ska även innefatta exakta X och Y mått för elabonnemangets placering samt vårt kundnummer hos E.ON: 1711644.
 • Det är viktigt att föranmälan blir rätt ifylld. När nytt eller förändrat abonnemang ska betalas av annan part än driftavdelning spår/el ska detta anges i föranmälan.
 • Kostnader som uppkommer i investeringsprojekt vid ändring av befintligt elabonnemang eller installation av nytt elabonnemang ska belasta investeringsprojektet. Det är ett krav att i ett tidigt skede definiera om det är projektet eller den upphandlade entreprenören som ska bära kostnaden.
 • Elabonnemang för gatubelysning tillhör Samhällsbyggnadskontorets driftavdelning spår/el och ska godkännas vid ändring av befintligt elabonnemang eller om nytt elabonnemang ska installeras.

Inkoppling/urkoppling belysningsanläggning

Vid in och urkoppling av belysningsanläggning i Norrköpingskommuns ska driftentreprenören kontaktas minst 1 arbetsvecka innan det önskade avbrottet. Arbetstillstånd ska inhämtas från driftentreprenören innan arbetet påbörjas. In och urkoppling görs av driftentreprenören eller av den utsedd. Skyltning skall ske i det punkter som anläggningen kopplats ur med arbete pågår får ej manövreras . Begäran om urkoppling av belysningsanläggning samt en kvittens från driftentreprenör med arbetstillstånd via blankett i ESA. Behövas göra omkopplingar för att få resterande anläggning i drift under avbrottet, ska detta göras.

Innan anslutning av ny anläggningsdel ska dokumentationen över anläggningen samt protokoll på utförda kontroller såsom egenkontroll, isolationsprovning, kontrolldragning av avslutningar och kontinuitetsmätning. Det ska lämnas till driftentreprenören i samband med begäran av inkoppling.

I projektering när behovet av urkoppling av den befintlig anläggning finns, ska det kontrolleras att det inte finns fler armaturer på gruppen, det sker i samråd med driftentreprenören eller driftansvarig på Norrköpingskommun. Kostnaden för detta arbete står alltid den för som begär arbetet. Behöver de armaturerna vara i drift under utförandet ska andra matningsvägar eller omkopplingar projekteras.

Elsystem

Befintlig belysningsanläggning är i huvudsak utförd som TN-C system. Vid nyinstallation av belysningsanläggning bör TN-S system användas. Om det föreligger förväxlingsrisk mellan TN-C och TN-S system ska det system användas som utgör lägst risk.

Vid all nyinstallation i belysningsanläggningen ska 5-ledarkabel användas som möjliggör omkoppling till TN-S system i framtiden.

Åtkomlighet

Belysningsanläggningen bör vara åtkomlig med skylift för arbeten med armaturer på stolpe. För att den ska vara åtkomlig krävs en bredd på 2,5m och att det klarar en vikt på 3 500 kg.

Föreskrifter/standarder

Följande föreskrifter och standarder(senaste utgåvan)ska följas vid utförande av ny belysningsanläggning:

 • TSFS 2021:122
 • VGU(Trafikverket)
 • Vägbelysningshandboken(Trafikverket)
 • Lokala belysningsplaner
 • Elsäkerhetsverkets föreskrifter.
 • Svensk standard för lågspänning.
 • Svensk standard för kabelförläggning i mark.
 • EBR KJ41 Kabelförläggning max 145 kV.
 • EL AMA
 • ESA

Korsningar av vägar med belysningskabel.

När belysningskablar korsar vägar ska den läggas i SRS 50 rör om fullt förläggningsdjup uppnås, annars SRE 50. Vid infarter och liknande ska SRN 50 rör användas om fullt förläggningsdjup uppnås, annars SRE 50. Vid vägkorsningar där det kan finnas ett framtida behov av mer belysning, bör det läggas ett extrarör (SRS 50) som ska ändtätas.

Kablar

I belysningsanläggningen ska endast kablar med gul yttermantel användas, undantaget är för luftledningar, linspänd belysning och kablar som matar kabelskåp. All markförlagd kabel bör N1XE-U 5G10, 5G16 samt 5G25 (koppar) användas. 4 Ledare är inte tillåten. All kabel ska förläggas i kabelrör.

När 5 ledarkabel används i ett TN-C system (4 ledarkabel) ska N ledaren (den blå) vikas undan och tätas, samt att PE ledaren (den gul gröna) ska kompletteras med blå tejp.

Kabelförläggning ska utföras enligt EBR KJ41. Den maximala dragkraften som används ska redovisas vid kabeldragning.

Klimatsäkring

Vid fysisk planering och nybyggnation ska man förebygga klimatrelaterade elsäkerhetsrisker.

- Området där nybyggnation planeras ska kontrolleras om det är ett nuvarande eller genom klimatförändringarna förväntat riskområde för översvämning, värmeböljor, ras, skred och erosion.

- I första hand bör man genom att placera byggnader med elektriska anläggningar på mark med låg risk för klimatpåverkan.

- I andra hand bör man genom att placera de mest kritiska delarna i de elektriska anläggningarna upphöjt, till exempel nätstationer på konstruerad kulle, kabelskåp på ben eller elcentraler i byggnader på högre våningsplan. Undvik placering i källare. Kritisk utrustning som kan utsättas för höga omgivningstemperaturer ska placeras så kylning underlättas. Som kritisk utrustning räknas elnätsanläggningar, elcentraler, ställverk, automatikskåp och annan typ av kopplingsutrustning.

Vid byggnation av elnät med tillhörande stationer bör dessa alltid placeras så att översvämning, överhettning och rasrisk minimeras. Detta är inte minst viktigt då deras ofta lättillgängliga placering i samhället gör dem till en elsäkerhetsrisk om de är skadade.

-I tredje hand kan man anpassa anläggningen genom att välja material med högre vattentålighetsklass (IP-klassning) eller genom att komplettera med extra skyddsfunktioner för att säkerställa automatisk brytning. Detta kan bland annat göras genom vattennivåsensorer som kopplas till styrningen av brytare i anläggningen.

Kabelskåp i riskområden bör ha förstärkta frånskiljningsskydd eller anpassas på annat sätt genom till exempel upphöjning.

Kylning av kritisk utrustning kan även behöva ordnas i form av kylfläkt, kylaggregat eller liknande.

Sidan publicerad 24 juni 2024 kl. 07:49

Senast uppdaterad 24 juni 2024 kl. 07:49

Norrköpings tekniska handbok

Norrköpings tekniska handbok gäller för projektering av kommunens allmänna platsmark.

Revideringar

Vi uppdaterar teknisk handbok två gånger om året.

Kontakt

loggo

Copyright © Norrköpings kommun        Organisationsnummer: 212000-0456