Teknisk handbok

logga

Teknisk handbok

Funktion, underhåll och utförande

Funktions- och utförandekrav

Övergripande krav

Entreprenaden avser funktionsentreprenad för bananläggningar, i den omfattning som Norrköpings kommun har skyldighet att utföra som ansvarig spårägare för hamn och industrispåren.

Entreprenören ska utföra de åtgärder som enligt Järnvägslag SFS 2004:519 och Transportstyrelsens författningssamling TSFS 2013:45 / JvSFS 2008:7, ålägger Norrköpings kommun samt Norrköpings kommuns säkerhetstyrning spårväg och sidospår, (SÄO) och Trafiksäkerhetsinstruktion sidospår (TRI).

Föreskriven standard, Norrköping standard, och kvalitet, ska upprätthållas på de anläggningar som omfattas av entreprenaden. De åtgärder som vidtas på spår och spåranläggningar under entreprenadtiden, ska ha en klar strävan att vara standardhöjande.

Kontinuerlig tillsyn ska ske med sådan omfattning och prioritering, att fel som innebär trafiksäkerhetsrisk, snarast möjligt upptäcks och därefter åtgärdas

Uppföljning av underhåll sker, dels genom överenskomna kvalitetssäkringsprogram, egenkontroll och dels genom stickprovskontroller.

Entreprenören ska ha tillgång till bl.a. den utrustning och de verktyg som är erforderliga vid olika akutsituationer.

Entreprenören ska skyndsamt inställa sig efter anmälan om funktionsproblem och med relevant kompetens på plats.

Med akut åtgärd menas en skada som är en trafiksäkerhetsrisk, kan ha betydande miljöpåverkan samt medföra störningar i transporter. På plats ska entreprenören i samråd med trafikledning/Norrköpings kommun värdera hur skyndsamt en reparation eller åtgärd ska påbörjas.

Samtliga typer av arbeten ska, där det så är möjligt, bedrivas utan att störa trafiken eller att åsidosätta gällande säkerhetskrav.

Den särskilda trafikledningen

Trafiken på Norrköpings kommuns spåranläggning är omfattande och därför har kommunen valt att trafik leda spåranläggningen.
Den särskilda trafikledningen ger starttillstånd för trafikverksamheter samt upprättar samråd mellan trafikverksamheter såsom järnvägsföretag och A-skydd som utförs samtidigt på sträckor.
Trafikverksamheter såsom växling och A-skydd ska inhämta starttillstånd hos trafikledningen innan spåranläggningen får nyttjas eller trafikeras.

Den särskilda trafikledningen för hamn och industrispår bygger på avtal mellan Norrköpings kommun och entreprenör.

Funktionskrav

Underhålls arbete ska utföras så:

  • att förvaltningsobjekten ger ett välvårdat intryck
  • att förvaltningsobjektens avsedda funktioner upprätthålls
  • att förvaltningsobjektens planerade livslängd uppnås eller kan överskridas
  • att skador på förvaltningsobjekten kan undvikas
  • att risk för människors liv och hälsa inte uppkommer
  • att förvaltningsobjektens eventuellt negativa miljöpåverkan minimeras

Drift

Drift avser åtgärder som syftar till att upprätthålla avsedda funktioner. Exempel: renhållning, halkbekämpning, slyröjning och gräsklippning.

Underhållsområde

Spårområden, växlar, övergångar med och utan signaler, samt de ytor som därutöver krävs, för att upprätthålla funktioner, sikt och säkerhet ingår i underhåll. Spårområde kan generellt beskrivas som banvall inklusive diken och slänter med där tillhörande släntfot eller släntkrön – eller i gatumiljö – 4 meter på vardera sidan om yttre räl.

Entreprenören ska även vidta åtgärder på sådana objekt och anläggningsdelar som ej omnämnts eller detaljbeskrivits i handlingen, men som kan anses tillhöra anläggningen.

Inställelsetider

Vid olyckor, tillbud, fel som kan äventyra trafiksäkerheten som exempelvis rälsbrott, solkurvor, växelfel samt vid risk för större miljöpåverkan är inställelsetiden 1 tim. Den särskilda trafikledning ska kontaktas omedelbart när fel eller brister upptäcks. Entreprenören prioriterar och värderar, tillsammans med trafikledningen, huruvida omgående felavhjälpning erfordras eller om åtgärd kan ske vid ett senare tillfälle som alltid ska överenskommas.

Skötsel

Samlande begrepp för drift/tillsyn och löpande underhåll.

Entreprenören ska utföra skötsel av samtliga förvaltningsobjekt inom driftområdet, om inte annat sägs i handlingarna. Erforderlig utrustning för funktionskontroll och dokumentation tillhandahålls av entreprenören. Skötsel omfattar också rapportering till Norrköpings kommun, vad avser förhållanden som iakttas under entreprenadtiden. Entreprenören ska anmäla till Norrköpings kommun när skadegörelse förekommit. Klotter ska anses som skadegörelse.

Underhåll

Felavhjälpande underhåll

Åtgärd som syftar till att upprätthålla avsedd funktion och/eller återföra en anläggnings kondition till avsedd nivå.

Åtgärden bör eftersträvas vara standardhöjande och ha ett restvärde vid budgetårets slut. En sådan åtgärd kallas ibland reinvestering och kan omfatta ett större arbete, en upprustning, ett utbyte, en ombyggnad av en anläggningsdel eller en vital del av anläggningen. I det felavhjälpande underhållet ingår även erforderliga åtgärder efter skador och skadegörelse.

Felavhjälpande underhåll omfattar också rapportering till Norrköpings kommun vad avser förhållanden som iakttas under entreprenadtiden.

BANUNDERHÅLL (Skötsel av spåranläggning)

Spårlägeskontroll

Spårlägeskontroll med mätinstrument, ska utföras regelbundet, dock minst 1 gång per år och ska dokumenteras och godkännas av Norrköpings kommun.

Fel eller brister ska dokumenteras samt prioriteras för åtgärd. En skriftlig rapport ska lämnas till Norrköpings kommun för godkännande.

Tillsyn

Entreprenören ska utöva tillsyn av samtliga delar inom driftområdet. Tillsyn ska göras kontinuerligt dock minst 2 gånger i månaden, där inte annat är angivet. Tillsyn inkluderar även eventuella underentreprenörers arbeten. Tillsyn omfattar också rapportering till Norrköpings kommun.

Banöverbyggnad kontroll

Kontrollera att det inte uppträder sättningar eller trafikstörande uppfrysningar. Störande växtlighet får inte förekomma inom underhåll området. Ballastnivå och ballastskuldror ska justeras enligt Trafikverkets gällande föreskrifter. 1 gång per år.

Skarvspåv

Skötsel
Tillsyn av skarvjärn, befästningar, slipersläge och bultar ska ske regelbundet dock minst 1 gång per kvartal.

Lösa bultar ska dras åt och sliprar rätas. Slipersjusteringar vid skarvöppningar ingår.

Entreprenören ska motverka rälsvandringar. Entreprenören ska upprätta en handlingsplan för spårjustering och för underhåll av skarvspår. Skarvöppningar och spårläge ska kontrolleras regelbundet dock minst 1 gång per kvartal. Handlingsplan ska godkännas av Norrköpings kommun.

Skarvfritt spår

Skötsel

Tillsyn av befästningar, slipers och spårlägen ska göras regelbundet dock minst 1 gång per kvartal. Svetsar får inte vid okulär besiktning ha bindfel, varmsprickor eller vara låga och nedstukade. Sprickbildningar på gaturäl ska åtgärdas så att inga vassa kanter kan ge skador.

Räls

Skötsel

Under vintersäsongen ska skarv- och rälsbrott kontrolleras dagligen och åtgärdas omgående efter upptäckt. Vid risk för urspårning ska trafikledningen kontaktas.

Isolskarvar

För isolskarvar ska följande gälla och åtgärdas. Ändmellanlägg ska vara hela, utvalsning på rälshuvud ska åtgärdas. Isolationsvärden ska vara inom gränsvärden.

Solkurvor

Skötsel

Under sommarsäsong föreligger risk för att solkurvor kan uppstå. Kontroll ska utföras dagligen under varma perioder. Vid risk för urspårning ska trafikledningen kontaktas omgående.

Solkurvor åtgärd

Åtgärd

Solkurvor justeras med bland annat neutralisering, baxning och ballastkomplettering. Ett alternativt sätt är att göra så kallade solöppningar och sätta förband tills rätt

Slipers/befästningar

I spårområdet finns ett antal olika sliprar och befästningar bl.a. Pandrol, hambo, fist och arneb på betongslipers samt heyback och spikbefästning på träslipers.

Slipers ska tåla den axellast som är föreskriven i SÄO och TRI.

Skötsel

Vid byte av slipers, ska heyback och panderolslipers prioriteras, för att få så enhetlig spåranläggning som möjligt. Underläggsplattor får ej ha nött ner slipers. Slipers ska ligga vinkelräta och med c/c avstånd enligt Trafikverkets gällande föreskrifter. Inga skador i rälsläget tillåts. Tätskiktet får inte vara skadat så att armeringen syns.

I underhåll ingår riktning av slipers och komplettering av makadam. Befästningar ska kontrolleras, bultar dras åt, bultbyten åtgärdas vid behov samt åtgärda spikbefästningar med dålig klämkraft.

Stoppbockar

Utmärkning som reflexer ska kontrolleras vid behov dock minst 1 gång per månad. Utmärkning ska bytas om det är dåligt.

Stoppbockar åtgärd

Stoppbockarna ska justeras i rätt läge.

Spårväxlar

I underhåll ingår att årligen göra växelrevision på samtliga växlar. I revisionen ingår riktning av växeltungor, byte av bultar, justering av spårvidder, slipersbyten och justering av växeldriv. Även slipning och påläggssvets på tungor och korsningar ska ingå. Påläggssvetsning ska göras enligt Banverkets föreskrifter. Entreprenören ska samråda och få godkänt av Norrköpings kommun innan påläggssvetsning påbörjas.

Renhållning växlar

Renhållning gatuväxlar

Växlar ska renhållas från exempelvis smuts, foder, spannmål, grenar och främmande föremål. I samband med renhållning ska även funktionskontroll och smörjning av växlarna ske.

Skötsel ska utföras regelbundet dock minst 4 gånger per månad.

Renhållning vignolväxlar

Växlar ska renhållas från exempelvis smuts, foder, spannmål, grenar och främmande föremål. I samband med renhållning ska även funktionskontroll och smörjning av växlarna ske.

Skötsel ska utföras regelbundet dock minst 2 gånger per månad.

Inhägnader

Staket, räcken, murar etc. ska rengöras årligen. Där staket, räcken, murar eller dylik är trasigt ska det åtgärdas genom lagning alt utbyte om det så krävs.

Där staket, räcken, murar eller dylik är trasigt ska det åtgärdas genom lagning alt utbyte om det så krävs.

BARMARKSUNDERHÅLL

Ogräsbekämpning

Ogräsbekämpning ska utföras regelbundet dock minst 1 gång per år på banvallar och bangårdar. Om bekämpningsmedel används ska dessa vara godkända via tillstånd från Byggnads- och miljöskyddsnämnden.

Renhållning egen banvall

Markytor renhålls från exempelvis skräp, skrot, bult, spik, grenar och främmande föremål regelbundet dock minst 1 gång per månad

Slåtter/Siktröjning

Slåtter/siktröjning ska utföras vid behov, dock minst 1 gång per år. Det åligger entreprenören att ta kontakt med angränsande markägare som har inträngande vegetation på banvallsområdet. Siktsträckor ska upprätthållas. Fria sikten ska uppgå till minst 200 meter där banans geometri så medger. Grensågning och högröjning ska utföras på ett fackmannamässigt sätt. Entreprenören övertar ansvaret för avklippta växtdelar.

Spårrensning

Gatuspår och närliggande gatumiljö ska regelbundet rensas från smuts och skräp dock minst 2 gånger per månad. Innan tungtransporter sker, ska spåret ses över och rensas för att förhindra urspårningar.

Dagvattensystem

Spårbrunnar, växelavlopp, dagvatten brunnar och dagvattenledningar.

Skötsel

Rensning/spolning av dagvattensystemet ska göras regelbundet, dock minst 2 gånger per år. Entreprenören ska inventera dagvattensystemet och årligen upprätta en åtgärdsplan som ska godkännas av Norrköpings kommun.

Vägmärken

Signal- och vägmärken.

Skötsel

Renhållning, riktning av stolpar och skyltar ska ske regelbundet dock minst 1 gång per år.

Vägövergångar

Skötsel

Vägövergångar ska renhållas och inspekteras så att mått toleranser enligt Trafikverkets gällande föreskrifter hålls.

Dikesrensning

Skötsel

Dikesrensning ska utföras i samråd med Norrköpings kommun. En åtgärdsplan ska upprättas av entreprenören och godkännas av Norrköpings kommun. Entreprenör ansvarar för uppsamlat material.

BROAR

Träbroar

Kontroll av slipers, befästningar, räler, skyddsräler och gångbanor ska ske regelbundet dock minst 1 gång per månad.

Händelöbron

Kontroll av slipers, befästningar, räler, skyddsräler och gångbanor ska ske regelbundet dock minst 1 gång per månad.

Hamnbron

Kontroll av slipers, befästningar, räler, skyddsräler och gångbanor ska ske regelbundet dock minst 1 gång per månad.

VINTERUNDERHÅLL

Snöröjning/Halkbekämpning

Vintertjänster skall utföras på entreprenörens eget initiativ. De åtgärder som krävs för att upprätthålla föreskriven standard och funktion skall således utföras utan uppmaning. Detta innebär att entreprenören löpande skall hålla sig underrättad om järnvägsnätets tillstånd avseende vädersituationen.

Entreprenören skall själv välja metod och resurser för att uppnå beskriven status och funktion.

Entreprenören skall ha en basorganisation för vintertjänster för att upprätthålla beskrivna funktioner. Organisationen skall bestå av informations-, lednings-, och produktionsresurser och vara tillgänglig hela kontraktstiden.

Om inte annat överenskommits innefattar entreprenörens åtagande även vintertjänster på trafikerade linjeavsnitt där andra entreprenader pågår.

Entreprenör skall planera och samordna sina vintertjänster med angränsande entreprenader för att i största möjliga utsträckning få kontinuitet i vintertjänsterna.

Trafikledningen eller delegerad person är vid störningar och extrema väderleksförhållanden Norrköpings kommuns representant och har befogenheter att kalla ut personal vid akuta vintertjänster samt att göra omprioriteringar av resurser till angränsande underhållsentreprenader för att minimera störningarna i järnvägstrafiken.

Efter varje vintersäsong genomförs en syn av entreprenadområdet med avseende på skador orsakade av vintertjänsterna. Denna samordnas med säkerhetsbesiktning. Entreprenören är ansvarig och ersättningsskyldig för eventuella skador som uppstått på grund av entreprenadens utförande. Entreprenören är också ersättningsskyldig mot tredje man som orsakas skada på grund av snöröjning eller bristande halkbekämpning

Omfattning

Det övergripande kravet är att samtliga av Norrköpings kommun ägda järnvägsanläggningar skall vara framkomliga för tågtrafik dygnet runt alla dagar i veckan. Entreprenören skall upprätthålla angiven standard och funktion under hela kontraktstiden. Det åligger entreprenören att bedriva sin snöröjning på ett sådant sätt att ett ”normalt” snöfall under ett snödygn eller övriga lokalt normala klimatsituationer inte förorsakar störningar i tågtrafiken.

Snöröjningsåtgärder måste koordineras med trafikledningen och operatörer så att Entreprenören inte förorsakar hinder för annan verksamhet i anläggningen. Snön skall vara röjd 2,60m från spårmitt, snön får efter snöröjning inte vara högre än 2 cm ovan RÖK (Räls Övre Kant), snöröjningen skall påbörjas innan snön överstiger 5 cm ovan RÖK. Flänsrännorna mellan rälerna ska efter snöröjning vara minst 50 mm under rälsöverkant och vara minst 250 mm breda. Snöröjningen skall också tillse att växlar går att manövrera i kontroll. Snöröjningen skall utföras så att grindar inom området går att öppna och stänga. Upplag av snö skall placeras så att de ej utgör hinder för verksamheten i anläggningen eller hinder för annan. Snö och is får ej inkräkta på det fria rummet enligt BVF 586.20, Fritt utrymme utmed banan. Saltanvändning får ej förekomma inom spårområdet.

Vid behov skall snöskottning och borttagning av is göras på korsande rör, transportband och andra luftburna ledningar som kan skada rangerpersonal.

Dagvattensystem

Spårbrunnar, växelavlopp, dagvatten brunnar och dagvattenledningar.

Skötsel

Igenfrusna dagvattensystem ska tinas då behov föreligger.

Isrivning av gatuspår

Skötsel

Borttagning av is ska ske då behov föreligger.

Isrivning/upptining av gatuväxlar

Skötsel

Gatuväxlar ska tinas vid isbildning.

EL-SYSTEM

Funktionskrav

Enligt gällande elföreskrifter. Som god elsäkerhetspraxis tillämpas t ex SS 436 40 00 eller likvärdig standard. Senaste utgåvan ska användas.

Belysning vid växlar

Entreprenören ska kontrollera och dokumentera anslutningar och stolpkvalitet samt utföra funktionskontroll.

Byta av ljuskälla i armatur vid behov.

Elanslutningar

Skötsel

Entreprenören ska kontrollera och dokumentera anslutningar till signalsystem, växel värme med mera, samt se till att kablar inte skadas eller är skadade.

I underhåll ingår lagning av skadade kablar och förbindningar vid behov.

SIGNALSYSTEM

Vägskydd

Entreprenören ska säkerställa signalanläggningarnas nuvarande kvalitetsnivå och dokumentera i protokoll. Utrustningen ska ha ett tillfredställande skydd mot fukt, damm och obehörigt intrång.

Renhållning av reflexer och ljusöppningar ska ske regelbundet dock minst 1 gång per månad. I underhåll ingår åtgärder från besiktningsanmärkningar.

Lampbyten samt reläprovning ska utföras årligen enligt åtgärdsplan som ska godkännas av Norrköpings kommun.

Jordningsanslutning av signalanläggningar

Entreprenören ska kontrollera och dokumentera jordningsanslutningar och se till att kablar inte skadas eller är skadade. I underhåll ingår lagning av skadade kablar och förbindningar

Sidan publicerad 14 december 2020 kl. 08:12

Senast uppdaterad 14 december 2020 kl. 10:12

Norrköpings tekniska handbok

Norrköpings tekniska handbok gäller för projektering, drift och underhåll av kommunens allmänna platsmark.

Revideringar

Vi uppdaterar teknisk handbok två gånger om året.

Kontakt

loggo

Copyright © Norrköpings kommun        Organisationsnummer: 212000-0456